Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Talousarvio 2023 suunnitteluohje ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026

ROIDno-2022-2496

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2023 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys. 

Vuoden 2023 määrärahakehykseksi esitetään 181,61 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden ylijäämä on 0,99 miljoonaa euroa vuonna 2023. Investointikehys asetetaan 34,94 miljoonaan euroon.

Talousarviovalmistelun keskeinen tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta voimakkaammin. Vuoden 2023 talousarviossa pysyminen ja tasapainon saavuttaminen tulevien vuosien aikana edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2023. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 181,61 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä 0,99 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 34,94 miljoonaa euroa. Toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 30.9.2022 mennessä.

Talousarvio laaditaan toimintavuodelle ja taloussuunnitelma sitä seuraaville kolmelle vuodelle. Investoinnit arvioidaan vuoden 2032 loppuun.

Päätös

Toimialapäälliköt Jaakko Rantsi ja Antti Lassila sekä vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esittelivät asiaa pyynnöstä kaupunginhallitukselle asiakohdassa 244.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että  kuntasektorin neuvottelutulos päivitetään asiakirjaan.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.