Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokoukseen

ROIDno-2022-1911

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

 

Kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 15.6.2022 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi

 

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 28.6.2022 Rovaniemellä.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely
 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 • Tilintarkastuskertomus
 • Vastuuvapauden käsittely
 • Omistajapoliittinen ohjelma 2022
 • Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen
 • Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen ja kevätyhtymäkokoukseen sekä antaa toimiohjeen kokousedustajalle.

Päätös

Timo Tolonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta). Henri Ramberg valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että kevätyhtymäkokouksen osalta asia käsitellään 27.6.2022 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa ja että 15.6.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajaksi valitaan Heikki Luiro ja että toimiohjeena kaupunginhallitus päättää pidättyä kaupunginhallituksen 14.4.2022 kokouksessa tehdyssä päätöksessä, § 139.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 28.6.2022 Rovaniemellä.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely
 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 • Tilintarkastuskertomus
 • Vastuuvapauden käsittely
 • Omistajapoliittinen ohjelma 2022
 • Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen
 • Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan kevätyhtymäkokoukseen sekä antaa toimiohjeen kokousedustajalle.

Päätös

Timo Tolonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta, hallituksen varajäsen).

Päivi Alanne-Kunnari esitti Riku Tapiota yhtymäkokousedustajaksi. 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Riku Tapion. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanote annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.