Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Edustajan nimeäminen Tervolan maaseutulautakuntaan ja maaseutuhallinnon neuvottelukuntaan

ROIDno-2021-3598

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 28.2.2011, 65 § hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan Tervolan kunta hoitaa myös Rovaniemen kaupungin maaseutuhallinnon tehtävät.

Sopimuksen mukaan kunnallisena toimielimenä toimii palveluista järjestämisvastuun tällä sopimuksella saava Tervolan maaseutulautakunta. Sopijakunnilla on oikeus nimetä edustajansa Tervolan kunnan maaseutulautakuntaan. Edustajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo­ oikeus.

Tervolan maaseutulautakunnan alaisena toimii maaseutujaosto, joka käsittelee maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat. Maaseutujaoston varsi­naisina jäseninä ovat Tervolan kunnan maaseutulautakunnan puheenjohtaja sekä kunkin sopijakunnan maaseutulautakuntaan valitsema edustaja. Sopijakunnat voivat halutessaan valita maaseutujaoston jäsenille henkilökohtaisen varajäsenen. Maaseutujaoston puheenjohtajana toimii maaseutulautakunnan puheenjohtaja. Varapuheenjohtajan valitsee jaosto.

Lisäksi on perustettu maaseutuhallinnon neuvottelukunta, johon kukin sopijakunta voi halutessaan valita yhden viljelijäjäsenen ja yhden viranhaltijajäsenen. Neuvotte lukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja käsittelee mm. palvelujen strategisia linjauksia, toiminnan yleissuunnittelua ja arviointia sekä palvelutasoa ja taloutta. Maaseutulautakuntaan, maaseutujaostoon ja neuvottelukuntaan valittujen jäsenten kuluista vastaavat sopijakunnat itse.

Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Tervolan maaseutulautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025.

Kaupunginhallitus päättää nimetä viljelijäjäsenen maaseutuhallinnon neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025. Kaupunginhallitus päättää nimetä neuvottelukuntaan viranhaltijajäseneksi aluepalvelupäällikkö Anne Puroahon.

Kaupunginhallitus toteaa, että maaseutujaoston jäsenenä toimii maaseutulautakuntaan valittu henkilö ja hänen varajäseneksi nimetty toimii varajäsenenä myös jaostossa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys valtuustolle, tiedoksi Tervolan kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.