Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Lausuntopyyntö kunnille Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organistoitumisesta vuosille 2022-2024

ROIDno-2018-1535

Valmistelija

 • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin TE-toimisto on lähettänyt lausuntopyynnön kunnille Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoitumisesta vuosille 2022-2024. 

Lapun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (Lapin TYP) johtoryhmä on käsitellyt 15.4.2021 § 6 kokouksessaan Lapin TYP-toiminnan organisointia vuosille 2022-2024 ja päättänyt yksimielisesti esittää, että toiminnan organisointia jatkettaisiin nykyisellä mallilla. Johtoryhmä on myös esittänyt, että johtoryhmä ja TYP-toiminta organisoitaisiin, resurssoitaisiin Lapin liitosta ja että Lapissa toimisi edelleen yksi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun johtoryhmä. Mahdolliset monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavat lainsäädännölliseet muutokset toimintakauden aikana huomioidaan ja toimitaan sen mukaisesti. TYP- johtoryhmän esityksestä ja lausuntopyynnöstä kunnille on keskusteltu Lapin kuntajohtajien kokouksessa 30.4.2021 ja 13.8.2021. Kuntajohtajat ovat kannattaneet toiminnan organisoitumista nykymallin ja- resurssoinnin mukaisesti.

Nykyisessä TYP-toimintamallissa toiminnan organisoinnista vastaa johtava työllisyysasiantuntija 1 htv:n työpanoksella. TYP-johtoryhmä tekee esityksen työllisyysasiantuntijan ja tämän varahenkilön nimeämisestä johtoryhmän toimikaudeksi. Lapin liiton hallitus päättää nimeämisestä johtoryhmän hyväksymän esityksen pohjalta.

TYP-toiminnan kustannuksista vastaa jokainen toimija osaltaan. Johtavan työllisyysasiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin liitto, joka laskuttaa kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien maksuosuuksina.

Lapin TE-toimiston lausuntopyynnössä pyydetään Lapin kuntia hyväksymään 30.9.2021 mennessä seuraavat päätöskohdat:

 1. Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024
 2. Liitteenä olevan nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen työryhmän (TYP) yhteistyösopimuksen luonnoksen kunnan osalta. Lopullinen yhteistyösopimus toimitetaan kuntiin allekirjoitettavaksi virallisen organisoitumispäätöksen jälkeen.
 3. Nimeämään kunnasta TYP-johtoryhmän jäsenen ja tämän varajäsenen. Liitteenä on luettelo nykyisistä johtoryhmän jäsenistä.

Rovaniemen kaupungin osalta on perusteltua jatkaa Lapin Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Lapin TE- toimiston esitysten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. Hyväksyä Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024
 2. Hyväksyä liitteenä olevan nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun Lapin Työllistymistä edistävän monialaisen työryhmän (TYP) yhteistyösopimuksen luonnoksen Rovaniemen kaupungin osalta. Lopullinen yhteistyösopimus toimitetaan kuntaan allekirjoitettavaksi virallisen organisoitumispäätöksen jälkeen
 3. Nimeää Rovaniemen kaupungilta TYP- johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi työllisyyspalveluista työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivun ja varajäseneksi perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö Mirja Kankaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin TE-toimisto/Tiina Keränen, Mirja Kangas, Sanna Mäensivu, Kaisa-Maria Rantajärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.