Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1.-31.8.2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ( liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Kuukausittain tehtävä talousraportointi koskee peruskaupunkia ja strategisesti tärkeitä konserniyhtiöitä. Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä 2020 2021 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 139,6 143,6 4,0
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 1713,7 1789,0 75,3
Konsernihallinto 84,2 90,3 6,1
Yhteensä 1937,5 2022,9 85,4

 

Sairauspoissaolot (työpv) 2020 2021 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 1773,0 2329,0 556,0
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 37820,0 35283,0 -2537,0
Konsernihallinto 1188,0 1509,0 321,0
Yhteensä 40781,0 39121,0 -1660,0

 

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti elokuussa 66,67.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi on esitetty liitteessä.

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset (M€)

määrärahat

Tot 1-8/2020 Tot 1-8/2021 TA 2021 Käyttö-%
Tarkastuslautakunta 0,14 0,17 0,25 67,23
Kaupunginhallitus 1,02 0,62 1,38 45,15
Hyvinvointilautakunta 151,7 165,6 231,1 71,66
Sivistyslautakunta 85,9 90,0 136,0 66,14
Elinvoimalautakunta 14,0 15,0 20,7 72,43
Ympäristölautakunta 4,4 4,2 6,5 64,46
Määrärahat yhteensä 257,46 276,09 393,12 70,23

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

Tot 1-8/2020 Tot 1-8/2021 TA 2021
Tilapalvelukeskus 0,73 0,57 1,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,32 -0,28 0,00

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) Tot 1-8/2020 Tot 1-8/2021 TA 2021
Kaupunginhallitus 0,06 0,26 0,40
Tilapalvelukeskus 3,35 2,82 5,00
Sivistyslautakunta 0,34 0,27 0,60
Elinvoimalautakunta 4,35 4,36 9,00
Yhteensä 8,11 7,71 15,00

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma (M€) Tot 1-8/2020 Tot 1-8/2021 TA 2021
Toimintakate -250,70 -268,79 -382,95
Verotulot 173,53 190,76 270,47
Valtionosuudet 75,03 75,58 114,20
Rahoitustuotot ja -kulut 7,77 7,38 10,92
Vuosikate 5,63 4,92 12,64
Poistot -9,18 -9,36 -14,13
Satunnaiset erät -0,00 -0,05 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä -3,55 -4,34 -1,49

 

KÄYTTÖTALOUDEN TARKENTUNEET POIKKEAMAT

Talousarviovuodelle kohdistuvia poikkeamia suhteessa arvioituun on havaittu seuraavasti: 

Vaalien siirtäminen ja äänestysajan muuttuminen 0,10 milj.euroa, Alakorkalon koulun pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät toimet 2,0 milj.euroa, rakennusten purkukulut 0,2 milj.euroa, Muurolan tekniikan eriyttäminen 0,30 milj.euroa, Kairatien muutoskustannukset 0,55 milj,euroa, MM-ralli 0,30 milj.euroa, Koronasidonnaiset kustannukset (mm. laboratoriopalvelut) 8,2 milj.euroa ja varhaiskasvatuksen lisätarve 0,8 milj.euroa, Napapiirin yläasteen tilaelementti 0,10 milj.euroa, uimahallin kunnallistekniikan siirtokustannuslasku (NeVe) 0,55 milj. euroa. Kaikki poikkeamat vuositasolla yhteensä 13,1 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustulot sisältävät varauksen myyntitulojen kasvattamisesta kuluvalle vuodelle noin 3,8 milj.euroa vuoden 2020 toteutuneisiin tuloihin verrattuna. Varaus realisoituu nettokustannusten kasvuna, mikäli myynti- ja korvaustulot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Poistojen osalta kirjattavaksi tulee Keltakankaan taseen alaskirjaus 0,25 milj.euroa.

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle 2021 oli 112,0 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökseen on haettu muutosta ja muutoshakemus on valmisteltu koulutuspalveluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on korjannut valtionosuuspäätöstään huhtikuun lopussa. Muutoksen vaikutus valtionosuuteen on 1,77 milj,euroa ja muutoksen johdosta valtionosuudet ovat noin 113,77 milj,euroa.

Kuntaliiton tekemä veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi Kuntaliitto on käynyt keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä valtiovarainministeriön kanssa. Kuluvan vuoden 2. veroennuste on yhteensä 279,3 milj. euroa. (1. veroennuste 277,9 milj.euroa). Verotuloennusteisiin liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista sekä merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana tarvittavat talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta sekä henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.23-16.40. Miikka Ruokamo poistui klo 16.23.  Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa olivat muuten läsnä samat henkilöt, kuin kokouksen alussa, mutta Juha-Pekka Mikkola osallistui kokoukseen tauon jälkeen etäyhteydellä.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.