Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 364 Poikkeamislupahakemus 698-17-5577-2, Matkavaaranpolku 3

ROIDno-2021-3551

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakijat hakevat poikkeamislupaa asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta siten, että voisivat toteuttaa kaupungilta vuokraamalleen tontille yksikerroksisen tasamaatalon. Pientalotontti sijaitsee Katajarinteen alueella Nivavaarassa. Voimassa olevassa asemakaavassa on määrätty, että rakennus tontille on rakennettava kahteen kerrokseen rinneratkaisuna. Hakijat ovat kuulleet lähinaapureita. Kuulemisen yhteydessä yksi naapuri on esittänyt huomautuksen, jossa ei puolla asemakaavasta poikkeavaa rakentamista.

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Alueella on voimassa vuonna 2017 vahvistettu asemakaava, jossa määrätään että tontille rakennettava rakennus on toteutettava kahteen kerrokseen rinneratkaisuna. Kaupunginhallitus on vuonna 2020 myöntänyt vastoin kaavoituksen esitystä vastapäiselle tontille vastaavan poikkeamisluvan yksikerroksiselle tasamaatalolle. Asemakaavoituksen yhteydessä alueen tonttien ominaisuudet on huomioitu osana laajaa rinnekokonaisuutta. Kyseiselle tontille soveltuvin ratkaisu on kaavan mukainen kaksikerroksinen rinneratkaisu. Rinnealueelle väkisin toteutettavat tasamaaratkaisut ovat haasteellisia ja vaikuttavat koko korttelin ja alueen viihtyisyyteen sekä tonttien käytettävyyteen. Asemakaavan mukaisista kerrosluvuista poikkeaminen kyseisellä alueella ei ole tarkoituksenmukaista. Kaavamääräyksistä ei tulisi yleisestikään poiketa alueilla, joilla on uusi asemakaava. Kaupunki luovuttaa tontit kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen ja tontinluovutusvaiheessa rakentajilla tulisi olla selkeä käsitys siitä, mitä tontille voi voimassa olevan kaavan mukaisesti toteuttaa. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavoitusinsinööri Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Kiinteistöllä 698-17-5577-2 osoitteessa Matkavaaranpolku 3 ei sallita poikkeamista asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta siten, että tontille voisi toteuttaa yksikerroksisen omakotitalon. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 29.9.2021.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

  • päätös, johon haetaan muutosta

  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.