Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 361 Poikkeamislupahakemus 698-409-20-111, Tähkäpolku

ROIDno-2021-3549

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että voisi rakentaa kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle omakotitalon sekä autotallin. Hakijan omistama kiinteistö sijaitsee Saarenkylän alueella. Kaupunki on kuullut lähinaapureita. Kuulemisen yhteydessä yksi lähinaapuri on jättänyt suullisesti vastustavan mielipiteen hakemuksesta. Naapurit ovat huolissaan alueen maanomistajien tasapuolisuudesta.

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginhallitus on vuonna 2020 myöntänyt vastoin kaavoituksen esitystä naapurikiinteistölle poikkeamisluvan asuinrakentamiseen.  Poikkeamislupa ei ole oikea menettely uusien asuinrakennuspaikkojen myöntämiseen varsinkaan alueelle, joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä.

Rakennuspaikka sijaitsee rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueelle, joten hakija on teettänyt tontilta melu- ja tärinäselvitykset. Selvitysten mukaan ohi ajavista junista lähtevä ääni rakennuspaikalla ei ole kovinkaan merkittävä alueen käyttöä ajatellen ja kiinteistölle olisi mahdollista toteuttaa pientalo asianmukaisilla vaatimuksilla. Selvityksistä huolimatta alueen muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua mm liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kuitenkaan kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa.

Ottaen huomioon voimassa olevan asemakaavan sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavoitusinsinööri Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Kiinteistöllä 698-409-20-111 ei sallita poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 29.9.2021.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

  • päätös, johon haetaan muutosta

  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.