Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 366 Tontin 4-480-5 rakentamissopimuksen määräajan jatkaminen

ROIDno-2021-3554

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tontin 4-480-5 rakentamissopimus liittyy kaupungin alueella vuosina 2008-2016 toteutettuun rakentamiskehotusmenettelyyn. Kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, kunta voi antaa maanomistajaa kuultuaan rakentamattoman tontin omistajalle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 97§:n mukaisen rakentamiskehotuksen. Tontin omistajalla on päätöksen tiedoksisaannista lukien kolme vuotta aikaa rakentaa tontti. Tontille annettu rakentamiskehotus ei estä omistajaa luovuttamasta tonttiaan. Omistajavaihdos ei vaikuta annetun rakentamiskehotuksen määräaikoihin tai pysyvyyteen. Mikäli tonttia ei ole rakennettu rakentamiselle varatun MRL 97§:n mukaisen kolmen vuoden määräajan kuluessa, on kunnalla oikeus hakea vuoden kuluessa määräajan päättymisestä tontin lunastusta. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 18.11.2019 § 399 luopunut lunastamasta tonttia, mikäli tontin omistaja tekee sopimuksen tontin rakentamisesta. Kaupunginhallitus on sittemmin päätöksellään 19.10.2020 § 335 jatkanut rakennustöiden aloittamiseen varattua aikaa rakentamissopimuksen tehneille tontinomistajille 31.12.2021 saakka. Sopimuksessa on sovittu 30.000 euron sopimussakosta rakentamisvelvoitteen toteuttamiselle. 

Tontin 4-480-5 omistaja on jättänyt edustajansa välityksellä hakemuksen jatkoajasta tontin rakentamiselle. Omistaja ei tulisi rakentamaan tonttia itse, vaan luovuttaisi sen rakennettavaksi. Paikkatieto- ja tonttipalvelut pitää hakemusta perusteltuna. Sopimuksen sisältö mahdollistaa tontin luovuttamisen vapaaehtoisella kaupalla. Tontin omistaja vapautuu rakentamisvelvoitteesta, mikäli luovutuksensaaja ottaa luovutuskirjassa velvoitteen vastattavakseen. Tämän vuoksi rakennustöiden aloittamiselle varattua aikaa tulisi jatkaa 31.12.2022 saakka. Rakennus tulisi rakentaa asuttavaan kuntoon 31.12.2025 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää jatkoaikaa tontin 4-480-5 rakentamiselle seuraavasti:

 1. Tontin rakennustyöt on aloitettava 31.12.2022 mennessä.
 2. Rakennus tulee rakentaa asuttavaan kuntoon 31.12.2025 mennessä.
 3. Rakentamissopimuksen muutos on allekirjoitettava 15.12.2021 mennessä.
 4. Muut ehdot ovat voimassaolevan sopimuksen mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tontin 4-480-5 omistaja c/o Asianajotoimisto Juntura & Määttä Oy / Jarmo Juntura, paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo ja Björkbacka.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.