Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Vuokrasopimuksen purkaminen kiinteistöllä 698-409-198-1, Ilmavaara II

ROIDno-2021-3471

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käyttänyt 16.8.2021 etuosto-oikeutta kiinteistöä 698-409-198-1, Ilmavaara II, koskevassa kaupassa. Kiinteistöön kohdistuu 3.6.2021 laadittu maanvuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2071 asti. Kiinteistö sijaitsee pääosin virellä olevassa maakuntakaavassa EP-alueella (Puolustusvoimien alue), jota tulee kehittää puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin. 

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen purkamisesta ehdolla, että kaupunki korvaa vuokralaiselle vuokra-alueen kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset. Vuokrasopimus voidaan purkaa kun kaupungin etuosto-oikeutta koskeva päätös on lainvoimainen. 

Vuokralainen on aloittanut alueelle kesäkuussa kiinteistöllä sijaitsevan palaneen sikalan purkamis- ja siivoamistyöt. Työt on pääosin suoritettu elokuun aikana. Purkamisesta ja siivoamisesta aiheutuneet kustannukset ovat n. 110.000 euroa. Kustannusten kohdistuminen on esitetty oheismateriaalissa. Alueella tehdään katselmus ennen sopimuksen purkamista ja vuokralaisen tulee toimittaa purkamiseen ja siivoamiseen liittyvät raportit ja kulut viimeistään katselmuksessa.  

Korvauksen suorittaminen tehdään luovuttamalla vuokralaiselle liitekartan mukaiset määräalat, joiden luovutushinta vastaa kunnostamisesta aiheutuneita kustannuksia. Alueita voi käyttää samaan tarkoitukseen kuin on ollut tarkoituksena käyttää Ilmavaara II-kiinteistön aluetta. 

Kaupunki luovuttaa kiinteistön 69-409-198-1, llmavaara II, edelleen Metsähallitukselle ja Puolustusvoimen käyttöön erillisellä päätöksellä siten, että kaupungille aiheutuneet kustannukset tulee korvata täysimääräisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. hyväksyä maanvuokrasopimuksen purkamisen oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti,
 2. luovuttaa liitekartan mukaiset määräalat Koy Rovatori Oy:lle 110.000 euron kauppahinnalla. Kauppahinta kuitataan kohdan 1 mukaisena maanvuokrasopimuksen purkamisesta sovittuna korvauksena.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Henri Ramberg esitti Terhi Heikkilän ja Eemeli Kajulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus evästää, että valmistelija poistaa luovutettavista alueista kohteen Sinetänjärvi (määräala kiinteistö 698-401-26-413) ja jatkaa neuvotteluita kiinteistöjen osalta. Kaupunginhallitus päättää, että päätöksentekoon tuodaan eri vaihtoehtoja ja kaupunki valmistautuu korvaamaan euromääräisesti summan, jonka valtio korvaa edelleen Rovaniemen kaupungille, mikäli sopivia määräaloja ei löydy.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA -ääntä ja viisi (5) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Henri Ramberg esitti, että  kaupunginhallitus päättää esityksen mukaisesti, mutta poistaa luovutettavista alueista kohteen Sinetänjärvi (määräala kiinteistö 698-401-26-413) ja korvaa tämän kiinteistön osalta euromääräisesti summan, jonka valtio korvaa edelleen Rovaniemen kaupungille.

Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus piti tauon klo 15.18 - 15.20. Heikki Autto liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.20.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Päivi Alaoja, Marko Ruohomäki, Riku Tapio, Raija Kerätär, Susanna Junttila, Jani Ylipahkala

 • Ei 5 kpl 45%

  Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Henri Ramberg, Miikka Keränen, Timo Tolonen

Tiedoksi

Koy Rovatori Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.