Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 LISÄPYKÄLÄ: Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran täyttäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimialajohtajan virka on tulossa avoimeksi elinvoimapalvelujen toimialalla nykyisen viranhaltijan Jukka Kujalan tultua valituksi Tornion kaupunginjohtajaksi. Kujala ei ole vielä irtisanoutunut toimialajohtajan virasta mutta hän on siirtymässä uuteen tehtävään 1.8.2021 alkaen. 

Koska virantäyttöprosessi on ajallisesti pitkä, on toimialajohtajan virka tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan välttää katkokset toimialajohtajan tehtävien vakituisessa hoitamisessa ja virka täyttää 1.8.2021 alkaen. Mikäli tilanne Jukka Kujalan virkasuhteen osalta jostakin syystä muuttuisi, voidaan virantäyttöprosessi tarvittaessa keskeyttää.

Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi valitseva viranomainen eli toimialajohtajan viran osalta kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2019 § 504 toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoksi on vahvistettu ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Viran tehtäväkohtainen palkka on 7793,94 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 • julistaa elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran haettavaksi 17.3.2021 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ja, että 

 • hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kuntalehti.fi:ssä ja lisäksi lyhennetty hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa ja Helsingin Sanomissa ja, että ilmoitusta markkinoidaan muilla digitaalisilla kanavilla mahdollisuuksien mukaan;

 • rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina siihen saakka, että haastateltavat on valittu ja

 • valita haastatteluryhmän.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat tai ryhmän nimeämän edustajan.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
 • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimialajohtajan virka on ollut haettavana 17.3.2021 klo 12.00 mennessä. Hakuajan kuluessa vastaanotettiin 17 hakemusta. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja, jotka ovat ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Hakuasiakirjat ja niistä laadittu yhteenveto ovat esityslistan liitteenä.

Rekrytointi on toteutettu anonyyminä rekrytointina. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijoiden identiteettitiedot (esimerkiksi nimi, ikä ja sukupuoli) on poistettu hakuasiakirjoista. Identiteettitiedot ovat kokonaisuudessaan rekrytoijien käytettävissä sen jälkeen, kun haastateltavat on valittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

 • valita haastatteluun kutsuttavat hakijat ja
 • päättää, että haastattelut toteutetaan siten, että haastattelijana toimii soveltuvuusarvioinnit toteuttava konsultti. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.
 • Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että valintaprosessin alustava aikataulu on seuraava:
  • Haastatteluryhmä haastattelee hakijat 12.4. alkavalla viikolla.
  • Kaupunginhallitus valitsee 19.4. hakijat joille toteutetaan soveltuvuusarviointi.
  • Konsultti raportoi soveltuvuusarviointien tulokset kaupunginhallitukselle 3.5. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus haastattelee lyhyesti (30 min) hakijat joille soveltuvuusarviointi on toteutettu.
  • Valintapäätös voidaan alustavan suunnitelman mukaan tehdä 10.5.
    

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun hakijat B, C, D, E, H ja N.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Mika Kansanniva saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.05.

Tiedoksi

Antti Määttä, Hanna Haurinen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.