Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportti sijoitusasiassa (lisäpykälä)

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 24.3.2021 tilintarkastajan raporttia Rovaniemen kaupungin sijoitustoiminnasta. Tarkastuslautakunta lähetti raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös

Kaisa Laitinen poistui kokouksesta ja tämän pykälän osalta sihteerinä toimi Miikka Ruokamo.

Tilintarkastaja Tapio Raappana esitteli Rovaniemen kaupungin sijoituksista laadittua kohderaporttia.

Kaupunginhallitus käsitteli tilintarkastajan raportin kahdessa osassa.

Ensimmäisessä osassa Liisa Ansala, Juhani Juuruspolvi, Maarit Simoska, Susanna Junttila ja Aatos Nätynki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 §:n 1 mom. 1 kohta). Tältä osin varajäsenet Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja ja Mari Jolanki olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen. Tältä osin kaupunginhallitus päätti merkitä raportin tiedoksi kohtien 1-7 osalta.

Toisessa osassa kaupunginhallitus käsitteli rapotin muilta osin. Ensimmäisessä osassa esteellisinä poistuneet henkilöt osallistuivat tältä osin asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi Liisa Ansala. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi raportin kohdat 8-9.

Kaisa Laitinen liittyi kokoukseen klo 14.10.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.