Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 LISÄPYKÄLÄ: Yksityisoikeudellinen riita-asia (lisäpykälä)

ROIDno-2021-900

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungilla ja Kalant Oy:llä on vireillä riita-asia käräjäoikeudessa. Kalant Oy on ostanut Napapiirin Jäähalli Oy:n osakekannan ja myöhemmin muuttanut jäähallin HopLopiksi ja Rollohalliksi. 

Käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi tontti kaavoitettiin huvi- ja viihdealueiden korttelialueeksi (PV). Kaupunginhallitus on 31.3.2014 § 254 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Jäähalli Oy:n välistä 11.2.1992 allekirjoitettua urheilualuetta koskevaa vuokrasopimusta (alueen laitostunnus 699-409-174-0-L1) päivitetään ja muutetaan seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-alue on tilasta Kippola I muodostuva päätöksen karttaliitteelle merkitty tonttijaon mukainen tontti nro 15-1186-1.
 2. Vuokra-aika päättyy 30.4.2044.
 3. Vuosivuokra on 1.5.2014 alkaen 19 117 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1890.
 4. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5. luvun ehtoja.
 5. Vuokralainen vastaa tontin kiinteistönmuodostuskuluista.
 6. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.4.2014.
 7. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.
 8. Mikäli vuokralainen haluaa lunastaa tontin, niin myyntihinta on 382 340 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1890.
   

Kalant Oy teki kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja edelleen valituksen hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi Kalant Oy:n valituksen.

Kalant Oy ei ole allekirjoittanut vuokrasopimusta. Kaupunki on perinyt vuokria, joiden perusteen Kalant Oy on kiistänyt, koska vuokrasopimusta ei ole Kalant Oy:n puolesta allekirjoitettu. Rovaniemen kaupunki laittoi saatavat oikeudelliseen perintään, josta käräjäoikeus antoi yksipuolisen tuomion. Tähän tuomioon Kalant Oy on hakenut takaisinsaantia ja viimeisin valmisteluistunto asiassa on pidetty 3.3.2021. Takaisinsaantihakemus on laitettu vireille 5.4.2018. Kalant Oy on maksanut maa-alueesta vuokraa Napapiirin Jäähalli Oy:n vuokrasopimuksen mukaisesti eikä ole suostunut allekirjoittamaan uutta kaupunginhallituksen päätöksen mukaista tontinvuokrasopimusta. Myöhemmistä vuokrasaatavista on laitettu vireille kanne Lapin käräjäoikeusteen 11.2.2021.  Velkomukset käsitellään yhdessä.

Asian sovinnollisena ratkaisuna Kalant Oy esittää, että yhtiö lunastaa tontin Rovaniemen kaupungilta 225 000 euron kauppahinnalla ja osapuolet pitävät oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Kaupungin tonttipalvelut on pyytänyt ulkopuolisen arvion tontin käyvästä arvosta, joka on liitteenä. Käypä arvo poikkeaa kaupunginhallituksen alun perin määrittämästä arvosta. Kaupunginhallituksen tontinluovutusehdot ovat perustuneet Napapiirin alueella vastaavanlaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen liiketonttien rakennusoikeuden hintatasoon 109,24 euroa/ krs-m2.  Kalant Oy:n tarjouksen mukainen hintataso on 64,3 euroa/ krs-m2. 

Kuntalain 130 §:

Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Kaupunginhallituksen määrittämiä tontinluovusehtoja ei ole kumottu, vaikka niistä valitettiin hallinto-oikeuteen. Mahdollisella sovintosopimuksen hyväksymisellä kaupunginhallitus poikkeaisi aikaisemmin hyväksymistään ehdoista, mutta se perustuisi ulkopuolisen riippumattoman arvioitsijan arviokirjaan.

Vuokrasaatavien perintä ilman allekirjoitettua vuokrasopimusta on epävarmaa, joten asian sovinnollisena ratkaisuna esitämme, että Rovaniemen kaupunki hyväksyy Kalant Oy:n sovintotarjouksen. Liitteenä on tonttipalveluiden laatima kauppakirja. Sovinto syntyy sovintosopimuksen ja kauppakirjan allekirjoituksin sekä kauppahinnan maksamisella. Lapin käräjäoikeudelta pyydetään sovinnon vahvistamista.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että sovinto hyväksyään ja valtuuttaa kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan sovintosopimuksen. Sovinto syntyy sovintosopimuksen ja kauppakirjan allekirjoituksin sekä kauppahinnan maksamisella.

Päätös

Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo selosti asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Timo Mella

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.