Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus asuinpientalotontin 15-2189-12 vuokraus / myynti Saarenkylässä

ROIDno-2021-700

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Pirjo Vanhatalo on tehnyt 12.3.2021 oikaisuvaatimuksen  paikkatietoinsinöörin päätöksestä ROIDnro-2021-700 Asuntotontin 15-2189-12 vuokraus/myynti Saarenkylässä.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tontin luovutuspäätöksen kumoamista ja esitetään, että Rovaniemen kaupungin tulisi arpoa tontin saaja tonttia määräaikaan 17.2.2021 mennessä hakeneiden kesken. Oikaisuvaatimuksessa esitetään ettei kaupungin käyttämiä valintakriteerejä esitetä tonttihakemuksessa tai tontinhakupalvelussa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tontinluovutusta koskevassa päätöksessä käytetyillä perusteilla ei pystytä esittämään kummalla tontin hakijalla on enemmän tarvetta tai perusteita saada tontti. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että arpomalla tontti hakijoiden kesken Rovaniemen kaupunki yhdenvertaistaisi hakijat ja tekisi toiminnastaan ja päätöksenteosta läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on esitetty mahdollinen paikkatietoinsinöörin jääviys tontin saajaa kohtaan.

Tontinluovutusta koskevassa päätöksessa luovutusperusteena on perheen koko ja asumisväljyys. Lisäksi hakija ei ole saanut tonttia aiemmin kaupungilta.

Vastine oikaisuvaatimukseen

kaupungingeodeetti Pertti Onkalo

Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 15-2189-12 Saarenkylässä. Tontin hakuaika oli 11.2 - 17.2.2021. Tonttia hakivat määräaikaan mennessä Mika Pesonen (16.2.2021) ja Pirjo Vanhatalo (17.2.2021).

Tontti 15-2189-12 on päätetty luovuttaa paikkatietoinsinöörin 24.2.2021 tekemällä päätöksellä Mika Pesoselle. Päätöksen perusteena on käytetty hakemuksessa kysyttyjä tietoja perheen koosta, asumisväljyydestä ja onko hakija aikaisemmin saanut tonttia kaupungilta. 

Paikkatietoinsinöörin 24.2.2021 tekemä tontinluovutuspäätös on tehty hakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella. Hakija on omalta osaltaan vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Pesonen ei ole saanut aikaisemmin tonttia kaupungilta, kun taas oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tontin kaupungilta. Lisäksi asumisväljyyden perusteella, joka lasketaan hakemuksissa ilmoitetun perhekoon ja käytettävissä olevan asuinpinta-alan perusteella, Pesonen on myös etusijalla.

Tonttien luovutuskriteereiden ja luovutusehtojen osalta kunnalla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta päättää maa-alueiden luovuttamisen ehdoista ottaen huomioon hallinnon oikeusperiaatteet kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate. Rovaniemen kaupungin käyttämät valintakriteerit pientalotonttien luovutuksessa perustuvat pitkäaikaiseen käytäntöön, jolla on varmistettu päätöksenteon läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Käytetyt perusteet käyvät ilmi mm. elinvoimalautakunnan 15.12.2020 § 167 - 193 pientalotonttien luovutuspäätöksistä.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitettu yhden henkilön puuttuminen hakemuksesta on hakijan vastuulla. Puuttuneen tiedon ilmoittaminen hakemuslomakkeella ei olisi muuttanut muuttanut tontin luovutuskriteereiden järjestystä oikaisuvaatimuksen tekijän eduksi eikä oikaisuvaatimuksen tekijä ole muutoin toimittanut sellaista uutta selvitystä, joka voisi olennaisesti vaikuttaa päätökseen asianosaisen eduksi tai päätös olisi tehty virheellisesti. 

Tontin luovutuspäätöksen osalta paikkatietoinsinööri ei ole ollut esteellinen tekemään päätöstä käsiteltävästä asiasta. Jääviys eli esteellisyys tarkoittaa sellaista suhdetta hallintoasian käsittelijän ja käsiteltävän asian tai sen asianosaisten välillä, että käsittelijän objektiivisuuden, tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden voidaan epäillä heikentyneen. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tehty oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteita ja se tulee hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä ja se hylätään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Paikkatieto ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Hautaniemi, Martikainen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.