Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus asuinpientalotontin 15-2189-12 vuokraus / myynti Saarenkylässä

ROIDno-2021-700

Valmistelija

 • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Pirjo Vanhatalo on tehnyt 12.3.2021 oikaisuvaatimuksen  paikkatietoinsinöörin päätöksestä ROIDnro-2021-700 Asuntotontin 15-2189-12 vuokraus/myynti Saarenkylässä.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tontin luovutuspäätöksen kumoamista ja esitetään, että Rovaniemen kaupungin tulisi arpoa tontin saaja tonttia määräaikaan 17.2.2021 mennessä hakeneiden kesken. Oikaisuvaatimuksessa esitetään ettei kaupungin käyttämiä valintakriteerejä esitetä tonttihakemuksessa tai tontinhakupalvelussa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tontinluovutusta koskevassa päätöksessä käytetyillä perusteilla ei pystytä esittämään kummalla tontin hakijalla on enemmän tarvetta tai perusteita saada tontti. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että arpomalla tontti hakijoiden kesken Rovaniemen kaupunki yhdenvertaistaisi hakijat ja tekisi toiminnastaan ja päätöksenteosta läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on esitetty mahdollinen paikkatietoinsinöörin jääviys tontin saajaa kohtaan.

Tontinluovutusta koskevassa päätöksessa luovutusperusteena on perheen koko ja asumisväljyys. Lisäksi hakija ei ole saanut tonttia aiemmin kaupungilta.

Vastine oikaisuvaatimukseen

kaupungingeodeetti Pertti Onkalo

Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 15-2189-12 Saarenkylässä. Tontin hakuaika oli 11.2 - 17.2.2021. Tonttia hakivat määräaikaan mennessä Mika Pesonen (16.2.2021) ja Pirjo Vanhatalo (17.2.2021).

Tontti 15-2189-12 on päätetty luovuttaa paikkatietoinsinöörin 24.2.2021 tekemällä päätöksellä Mika Pesoselle. Päätöksen perusteena on käytetty hakemuksessa kysyttyjä tietoja perheen koosta, asumisväljyydestä ja onko hakija aikaisemmin saanut tonttia kaupungilta. 

Paikkatietoinsinöörin 24.2.2021 tekemä tontinluovutuspäätös on tehty hakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella. Hakija on omalta osaltaan vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Pesonen ei ole saanut aikaisemmin tonttia kaupungilta, kun taas oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tontin kaupungilta. Lisäksi asumisväljyyden perusteella, joka lasketaan hakemuksissa ilmoitetun perhekoon ja käytettävissä olevan asuinpinta-alan perusteella, Pesonen on myös etusijalla.

Tonttien luovutuskriteereiden ja luovutusehtojen osalta kunnalla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta päättää maa-alueiden luovuttamisen ehdoista ottaen huomioon hallinnon oikeusperiaatteet kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate. Rovaniemen kaupungin käyttämät valintakriteerit pientalotonttien luovutuksessa perustuvat pitkäaikaiseen käytäntöön, jolla on varmistettu päätöksenteon läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Käytetyt perusteet käyvät ilmi mm. elinvoimalautakunnan 15.12.2020 § 167 - 193 pientalotonttien luovutuspäätöksistä.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitettu yhden henkilön puuttuminen hakemuksesta on hakijan vastuulla. Puuttuneen tiedon ilmoittaminen hakemuslomakkeella ei olisi muuttanut muuttanut tontin luovutuskriteereiden järjestystä oikaisuvaatimuksen tekijän eduksi eikä oikaisuvaatimuksen tekijä ole muutoin toimittanut sellaista uutta selvitystä, joka voisi olennaisesti vaikuttaa päätökseen asianosaisen eduksi tai päätös olisi tehty virheellisesti. 

Tontin luovutuspäätöksen osalta paikkatietoinsinööri ei ole ollut esteellinen tekemään päätöstä käsiteltävästä asiasta. Jääviys eli esteellisyys tarkoittaa sellaista suhdetta hallintoasian käsittelijän ja käsiteltävän asian tai sen asianosaisten välillä, että käsittelijän objektiivisuuden, tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden voidaan epäillä heikentyneen. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tehty oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteita ja se tulee hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä ja se hylätään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Paikkatieto ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Hautaniemi, Martikainen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.