Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Päihdeohjelma

ROIDno-2021-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Aho, työhyvinvointipäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on keskittänyt terveystarkastukset työhön otettaessa ja virkaan valittaessa siten, että todistus terveystarkastuksesta tai  lausunto työhön sopivuudesta haetaan työterveyshuollosta.  Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään myös päihde- /huumausainetestaus päihdeohjelmassa erikseen todettaville henkilöstöryhmille. Päihdeohjelma on päivitetty näiltä osin. 

Alla asiaa koskevaa tekstikohta päihdeohjelmasta: 

Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain 7 §:n mukaisissa tehtävissä työhön otettaessa ja 8 §:ssä mainituissa tapauksissa palvelussuhteen aikana (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759). 

Rovaniemen kaupungissa päihde- ja huumetestit voidaan suorittaa myös osana työhöntulotarkastusta. Vakituiseen virkaan tai toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan. Huumausainetestiä koskeva todistus on oikeus pyytää myös silloin, kun henkilön työtehtävät muuttuvat palvelussuhteen aikana siten, että ne täyttävät lain 7 §:ssä mainitut edellytykset. 

Testaus tehdään seuraaviin tehtäviin otettaessa: kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunginlakimies, turvallisuuspäällikkö, palvelualuepäälliköt ja vastuualuepäälliköt, lääkärit ja hammaslääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, opettajat ja nuorisotyöntekijät. Tehtävälistausta voidaan tarvittaessa perustellusti laajentaa muun muassa silloin, jos esimerkiksi valitseva viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja lisäys täyttää laista ilmenevät kriteerit. 

Työnantaja voi jättää työhön otettaessa/ virkaan valittaessa huomioimatta hakijan, joka ei toimita todistusta tai pitää valinnan ehdollisena siihen saakka, kunnes pyydetty todistus on toimitettu.

Asia tuodaan tiedoksi yhteistyötoimikunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee tiedoksi päivitetyn päihdeohjelman. 

 

Päätös

Työhyvinvointipäällikkö Johanna Aho esitteli asian.

Yhteistyötoimikunta kävi asiasta keskustelun ja merkitsi tiedoksi päivitetyn päihdeohjelman seuraavalla lisäyksellä: lisätään nimikkeisiin varhaiskasvatuksen opettajat.

 

Kaisa Laitinen ja Sini-Sisko Kilpeläinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.50.
Jukka Kujala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.52.
Liisa Ansala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.58.

Valmistelija

  • Johanna Aho, työhyvinvointipäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on keskittänyt henkilöstön terveystarkastukset työhön otettaessa ja virkaan valittaessa siten, että todistus terveystarkastuksesta tai lausunto työhön sopivuudesta haetaan työterveyshuollosta. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään myös päihde- /huumausainetestaus päihdeohjelmassa erikseen todettaville henkilöstöryhmille. Päihdeohjelma on päivitetty näiltä osin.

Alla asiaa koskevaa tekstikohta päihdeohjelmasta:
Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain 7 §:n mukaisissa tehtävissä työhön otettaessa ja 8 §:ssä mainituissa tapauksissa palvelussuhteen aikana (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759). Rovaniemen kaupungissa päihde- ja huumetestit voidaan suorittaa myös osana työhöntulotarkastusta. Vakituiseen virkaan tai toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan. Huumausainetestiä koskeva todistus on oikeus pyytää myös silloin, kun henkilön työtehtävät muuttuvat palvelussuhteen aikana siten, että ne täyttävät lain 7 §:ssä mainitut edellytykset.

Testaus tehdään seuraaviin tehtäviin otettaessa: kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunginlakimies, turvallisuuspäällikkö, palvelualuepäälliköt ja vastuualuepäälliköt, lääkärit ja hammaslääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, opettajat, nuorisotyöntekijät, eläinlääkärit,  asiakas- ja potilastyössä työskentelevät lähihoitajat ja ohjaajat, lasten kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, koulupsykologit ja -kuraattorit, lastenhoitajat sekä perhepäivähoitajat. Huumausainetestaus voidaan tarvittaessa perustellusti toteuttaa muuhunkin tehtävään, silloin jos esimerkiksi valitseva viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja lisäys täyttää laista ilmenevät kriteerit.

Työnantaja voi jättää työhön otettaessa/ virkaan valittaessa huomioimatta hakijan, joka ei toimita todistusta tai pitää valinnan ehdollisena siihen saakka, kunnes pyydetty todistus on toimitettu.
Asia on käsitelty kuntien yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin henkilöstön päihdeohjelman.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Risto Varis, Tarja Hollander-Tyni, Minna Mölläri, Riitta Halonen, Päivi Juuma, Antti Määttä, Johanna Aho, Terttu Juotasniemi, Marjo Hettula, Hanna Haurinen, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.