Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Päihdeohjelma

ROIDno-2021-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Aho, työhyvinvointipäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on keskittänyt terveystarkastukset työhön otettaessa ja virkaan valittaessa siten, että todistus terveystarkastuksesta tai  lausunto työhön sopivuudesta haetaan työterveyshuollosta.  Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään myös päihde- /huumausainetestaus päihdeohjelmassa erikseen todettaville henkilöstöryhmille. Päihdeohjelma on päivitetty näiltä osin. 

Alla asiaa koskevaa tekstikohta päihdeohjelmasta: 

Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain 7 §:n mukaisissa tehtävissä työhön otettaessa ja 8 §:ssä mainituissa tapauksissa palvelussuhteen aikana (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759). 

Rovaniemen kaupungissa päihde- ja huumetestit voidaan suorittaa myös osana työhöntulotarkastusta. Vakituiseen virkaan tai toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan. Huumausainetestiä koskeva todistus on oikeus pyytää myös silloin, kun henkilön työtehtävät muuttuvat palvelussuhteen aikana siten, että ne täyttävät lain 7 §:ssä mainitut edellytykset. 

Testaus tehdään seuraaviin tehtäviin otettaessa: kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunginlakimies, turvallisuuspäällikkö, palvelualuepäälliköt ja vastuualuepäälliköt, lääkärit ja hammaslääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, opettajat ja nuorisotyöntekijät. Tehtävälistausta voidaan tarvittaessa perustellusti laajentaa muun muassa silloin, jos esimerkiksi valitseva viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja lisäys täyttää laista ilmenevät kriteerit. 

Työnantaja voi jättää työhön otettaessa/ virkaan valittaessa huomioimatta hakijan, joka ei toimita todistusta tai pitää valinnan ehdollisena siihen saakka, kunnes pyydetty todistus on toimitettu.

Asia tuodaan tiedoksi yhteistyötoimikunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee tiedoksi päivitetyn päihdeohjelman. 

 

Päätös

Työhyvinvointipäällikkö Johanna Aho esitteli asian.

Yhteistyötoimikunta kävi asiasta keskustelun ja merkitsi tiedoksi päivitetyn päihdeohjelman seuraavalla lisäyksellä: lisätään nimikkeisiin varhaiskasvatuksen opettajat.

 

Kaisa Laitinen ja Sini-Sisko Kilpeläinen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.50.
Jukka Kujala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.52.
Liisa Ansala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.58.

Valmistelija

  • Johanna Aho, työhyvinvointipäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on keskittänyt henkilöstön terveystarkastukset työhön otettaessa ja virkaan valittaessa siten, että todistus terveystarkastuksesta tai lausunto työhön sopivuudesta haetaan työterveyshuollosta. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään myös päihde- /huumausainetestaus päihdeohjelmassa erikseen todettaville henkilöstöryhmille. Päihdeohjelma on päivitetty näiltä osin.

Alla asiaa koskevaa tekstikohta päihdeohjelmasta:
Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain 7 §:n mukaisissa tehtävissä työhön otettaessa ja 8 §:ssä mainituissa tapauksissa palvelussuhteen aikana (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759). Rovaniemen kaupungissa päihde- ja huumetestit voidaan suorittaa myös osana työhöntulotarkastusta. Vakituiseen virkaan tai toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan. Huumausainetestiä koskeva todistus on oikeus pyytää myös silloin, kun henkilön työtehtävät muuttuvat palvelussuhteen aikana siten, että ne täyttävät lain 7 §:ssä mainitut edellytykset.

Testaus tehdään seuraaviin tehtäviin otettaessa: kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunginlakimies, turvallisuuspäällikkö, palvelualuepäälliköt ja vastuualuepäälliköt, lääkärit ja hammaslääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, opettajat, nuorisotyöntekijät, eläinlääkärit,  asiakas- ja potilastyössä työskentelevät lähihoitajat ja ohjaajat, lasten kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, koulupsykologit ja -kuraattorit, lastenhoitajat sekä perhepäivähoitajat. Huumausainetestaus voidaan tarvittaessa perustellusti toteuttaa muuhunkin tehtävään, silloin jos esimerkiksi valitseva viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja lisäys täyttää laista ilmenevät kriteerit.

Työnantaja voi jättää työhön otettaessa/ virkaan valittaessa huomioimatta hakijan, joka ei toimita todistusta tai pitää valinnan ehdollisena siihen saakka, kunnes pyydetty todistus on toimitettu.
Asia on käsitelty kuntien yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin henkilöstön päihdeohjelman.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Risto Varis, Tarja Hollander-Tyni, Minna Mölläri, Riitta Halonen, Päivi Juuma, Antti Määttä, Johanna Aho, Terttu Juotasniemi, Marjo Hettula, Hanna Haurinen, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.