Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1-28.2.2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SEURANTAA KOSKEVAT OHJEET

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ( liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Kuukausittain tehtävä talousraportointi koskee peruskaupunkia ja strategisesti tärkeitä konserniyhtiöitä. Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä 2020 2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 15,5 15,6 0,1
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 200,0 205,7 5,7
Konsernihallinto 9,7 10,3 0,6
Yhteensä 225,2 231,6 6,4
Sairauspoissaolot (työpv/hlö) 2020 2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 498 587 89
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 9 886 9 998 112
Konsernihallinto 476 358 -118
Yhteensä 10 860 10 943 83

 

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti helmikuussa 16,67 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite 2).

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset (M€)

Määrärahat

tot. 2020 tot. 2021 ta. 2021 Käyttö %
Tarkastuslautakunta 0,03 0,04 0,25 14,70
Kaupunginhallitus 1,64 1,73 -1,38 -125,25
Perusturvalautakunta 34,33 36,58 231,07 15,83
Sivistyslautakunta 21,53 21,02 136,03 15,45
Elinvoimalautakunta 3,40 3,50 20,70 16,89
Ympäristölautakunta 1,22 1,23 6,45 19,06
Määrärahat yhteensä 62,14 64,10 393,12 16,30

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

 tot. 2020

tot 2021 ta. 2021
Tilapalvelukeskus -0,11 0,43 -1,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,37 0,17 0

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) tot 2020 tot 2021 ta 2021
Kaupunginhallitus 0,05 0,03 0,4
Tilapalvelukeskus 0,17 0,15 5,0
Sivistyslautakunta 0,00 0,00 0,6
Elivoimalautakunta 0,16 0,14 9,0
Yhteensä 0,38 0,31 15,0

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma tot 2020 tot 2021 ta 2021
Toimintakate -60,27 -61,02 -382,95
Verotulot 45,18 52,94 270,47
Valtionosuudet 17,53 18,66 114,20
Rahoitustuotot ja -kulut 0,94 0,77 10,92
Vuosikate 4,01 11,35 12,64
Poistot -2,26 -2,27 -14,13
Satunnaiset kulut   -0,06 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 1,76 9,02 -1,49

 

KÄYTTÖTALOUDEN POIKKEAMAT

Talousarviovuodelle kohdistuvia poikkeamia suhteessa arvioituun on havaittu seuraavasti: 

Vaalien siirtäminen ja äänestysajan muuttuminen 0,1 milj.euroa, Alakorkalon koulun pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät toimet -2,00 milj.euroa, rakennusten purkukulut 0,20 milj.euroa, Murololan tekniikan eriyttäminen 0,30 milj.euroa, Kairatien muutoskustannukset 0,55 milj,euroa, MM-Ralli 0,3 milj.euroa, Koronasidonnaiset kustannnukset (mm. laboratoriopalvelut) 1,5 milj.euroa ja varhaiskasvatuksen lisäryhmät 0,4 milj.euroa. Kaikki poikkeamat vuositasolla yhteensä 5,35 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustulot sisältävät varauksen myyntitulojen kasvattamisesta kuluvalle vuodelle n. 3,8 milj.euroa vuoden 2020 toteutuneisiin tuloihin verrattuna. Poistojen osalta kirjattavaksi tulee Keltakaan taseen alaskirjaus 0,25 milj.euroa.

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle oli 112,0 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökseen haetaan muutosta ja muutoshakemus on valmisteltu koulutuspalveluissa. Muutoksen vaikutus päätettyyn valtionosuuteen olisi 1,7 milj,euroa ja muutoksen johdosta valtionosuudet olisivat n. 113,7 milj,euroa.

Veroennuste on päivitetty kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriön joulukuun ennusteiden pohjalta ja kuluvan vuoden 1.veroennusteen mukaan verotuloja kertyisi yhteensä 277,9 milj.euroa, Verotuloennustesiin liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta ja kevään aikana saadaan parempaa kuvaa kuluvan vuoden verotulojen todellisesta kehityksestä. 

VALMISTELIJOIDEN ESITYS

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. 

Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista sekä merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan toimielimille, että toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö, toimialat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.