Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Rovaniemen kaupungin lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietintöön

ROIDno-2021-567

Valmistelija

  • Katja Mäntylä, osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija, katja.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä. Työryhmä on perustettu valmistelemaan tarvittavia muutoksia yhdistyslakiin sekä tekemään esityksiä tarvittavasta uudesta lainsäädännöstä, jolla tuetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia Suomessa. Lausunnot tulee antaa lausuntopalvelu.fi -sivustolla 14.4.2021 mennessä.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän keskeiset muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtaja-toimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista, etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa ja verkkokokouksen sallimista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa. Työryhmä ehdottaa lisäksi mm. yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenen esteellisyyden selventämistä laissa.

Työryhmä ehdottaa perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeiden huomioon ottamista uutta toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevalla lailla. Työryhmä ehdottaa myös, että pienimmät yhdistykset ja toimintaryhmät vapautettaisiin kirjanpitolain mukaisista talouden seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista ja niille sallittaisiin kevyempi jäsenten ja sidosryhmien tiedontarpeet täyttävä tilinpito.

Työryhmän mietinnön pohjalta tehty luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi löytyy kokonaisuudessan valtioneuvoston verkkosivuilta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162854.

Kaupunginhallitus vastaa Rovaniemellä osallisuuden kehittämisestä ja kaupungin osallisuustyöstä. Siksi yhdistyslain muutoksiin liittyvä lausuntopyyntö tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupungin hyvinvointiryhmän ja avustustyöryhmän kanssa. Kaupunki lausuu asiasta nimenomaan omasta toimijuudestaan käsin. Oikeusministeriön asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmä on kuullut laajasti esimerkiksi järjestötoimijoiden tarpeita valmistelutyössään. 

Rovaniemen kaupungin lausunto

Yleisesti ottaen Rovaniemen kaupungin näkökulmasta on kannatettavaa, että yhdistystoimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa tuetaan tarvittavaa lainsäädäntöä kehittämällä. Osallisuuden edistämisen, kansalaisten omaehtoisen aktiivisuuden lisääminen sekä yhdistystoiminnan monimuotoisuuden mahdollistaminen tukevat myös Rovaniemen kaupungin tavoitteita. Rovaniemellä osallisuuden edistäminen on yksi tärkeistä strategisista tavoitteista ja yhteistyötä kansalaistoimijoiden kanssa tehdään Rovaniemellä eri muodoissa. Yhteistyö näkyy mm. yhdistysten kanssa toimimisena, 3. sektorin kanssa toteutettavana sopimuskumppanuutena, suoran demokratian edistämisenä ja vuoropuheluna asukkaiden sekä asukasyhdistysten kanssa. Kaupunki myös tukee rahallisesti kansalaistoimintaa esimerkiksi erilaisten toiminta- ja kohdeavustusten kautta. 

Kansalaistoiminnan kynnyksen madaltaminen helpottaa osallisuuden edistämistä myös kaupungin näkökulmasta. Lisäksi tällä varmistetaan, että yhä useammat asukas- ja toimijaryhmät aktivoituvat oman elinympäristönsä kehittämiseen. Yhdistystoiminnassa raskas hallinto voi luoda tilanteita, joissa aktiivisia toimijoita ei löydy. Kansalaiset haluaisivat osallistua, mutta aikaa yhdistystoiminnan pyörittämiseen ei välttämättä löydy tai sitä ei koeta niin mielekkääksi kuin konkreettinen toiminta oma elinympäristön kehittämiseksi. Siksi on tärkeää, että kansalaiset voisivat organisoitua hieman kevyemmin toimijaryhmäksi. 

Varsinainen sähköiseen palveluun annettava lausunto on tämän pykälän liitteenä (liite 1).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Katja Mäntylää ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausunto annettava 14.4.2021 mennessä lausuntopalvelut.fi-sivustolle.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.