Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

ROIDno-2021-1098

Valmistelija

 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus sekä siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös liitteineen. 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään vuoden 2020 talousarviossa olleen organisaatiorakenteen mukaisesti: 

 • kaupunginhallituksen alaisten hallinto- ja viranomaistoimintojen, tilapalvelukeskuksen sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen toiminnan ja talouden toteutuminen
 • lautakuntien toiminnan ja talouden toteutuminen
 • merkittävimpien tytäryhtiöiden ja kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuminen
   

Kaupungin kokonaistuloksen muodostavat hallinnon, tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä lautakuntien yhteenlaskettu tulos.

Konsernitilinpäätöksessä kaupungin tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konsernirakenteeseen kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Rovaniemen kaupungin talous vahvistui odottamatta vuonna 2020. Tilikauden ylijäämä oli 12,3 miljoonaa euroa. Kaupungin tulosta paransivat ennen kaikkea valtion tukitoimet koronapandemian johdosta. 

Toimintatuotot olivat yhteensä 51,6 miljoonaa euroa, joissa vähennystä oli 2,8 miljoonaa euroa (-5,2 %). Eniten vähenivät maksutuotot. Toimintakulut olivat yhteensä 425,6 miljoonaa euroa, joissa vähennystä oli 1,2 miljoonaa euroa (-0,3 %).  Eniten vähenivät erikoissairaanhoidon palvelujen ostot. Toimintakatteen (=nettomenojen) kasvuksi näin ollen muodostui 1,6 miljoonaa euroa (+0,4 %). 

Verotulot, valtionosuudet ja muut rahoitustulot olivat yhteensä 403,5 miljoonaa euroa, joissa kasvua oli 43,6 miljoonaa euroa (+12,1 %). 

Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi noin 34,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 268,9 miljoonaa euroa (4 231 euroa/asukas) ja koko konsernissa 354,6 miljoonaa euroa (5 580 euroa/asukas). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat yhteensä 91,6 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin investointien osuus oli 14,3 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen konserniyhteisöjen tuloksissa oli suurta hajontaa. Osa teki positiivisen tuloksen, osalla tulos painui negatiiviseksi.  Rovaniemi konsernin merkittävimmät ylijäämät olivat Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (0,9 miljoonaa euroa), Ounastähti kehittämiskuntayhtymän (Rovaniemen osuus 1,2 miljoonaa euroa), Lapin sairaanhoitopiirin ky:n (Rovaniemen osuus 1,8 miljoonaa euroa) ja Rovakaira Oy:n (Rovaniemen osuus 1,7 miljoonaa euroa) ylijäämät.

Konserniyhteisöjen vaikutus koko konsernin ylijäämään oli 2,2 miljoonaa euroa. Koko Rovaniemi-konsernin ylijäämä oli 14,5 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää,

 1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen 11 961 408,58  euroa käsittelystä, että puretaan teknisen lautakunnan poistovarausta 312 875,84 euroa ja tilikauden ylijäämä  12 274 284,42 euroa kirjataan kaupungin taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille. Vastaavasti konsernin tilikauden ylijäämä 14 472 582,82 euroa kirjataan konsernitaseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi
 4. oikeuttaa talous- ja rahoituspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä

Päätös

Konserniyhtiöiden ja yhteisöjen tilinpäätökset esitteltiin kaupunginhallitukselle seuraavasti (klo 10.00-12.15):

 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy, tj. Kristian Gullsten
 • Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, tj. Jan Palo
 • Napapiirin Residuum Oy, tj. Juha Torvinen
 • Eduro säätiö, tj. Riitta Harmanen
 • Lapin Alueteatteriyhdistys ry, toiminnanjohtaja Sari Alatalo
 • Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymä,  säätiön asiamies Heli Välikangas
 • Lappica Oy, tj. Anne Kunnari.

 

Koko konsernin ja peruskaupungin tilinpäätös esitteltiin seuraavasti (klo 16.10 - 17.15).

 • kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
 • talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari
 • toimialajohtaja Antti Lassila
 • toimialajohtaja Jukka Kujala.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Liisa Ansala saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.12 ja Kaisu Huhtalo poistui klo 10.12. Konserniyhteisöjen kuuleminen päättyi klo 12.15. Kaupunginhallitus jatkoi tämän asian esittelyjä ja käsittelyä klo 16.10. Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.15-17.30.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.