Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Lapsiperheiden palvelualuepäällikön virkajärjestelyt

ROIDno-2019-3804

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 97 päättänyt yhdistää lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisten palvelualueet yhdeksi perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueeksi 1.4.2020 alkaen. Lapsiperheiden palvelualue on päätöksen myötä lakannut ja lapsiperheiden palvelualuepäällikön viran tehtävät on järjestettävä uudelleen. Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.2020 141 §:ssä on perustettavana perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön virka 1.4.2020 alkaen. Samassa kokouksessa 30.3.2020 143, 144 §:ssä on päätettävänä lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisten palvelualuepäälliköiden virkojen lakkauttaminen 1.4.2020 alkaen. 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 24§:n mukaan "Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa." 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunta-alan ja palvelualueen tuntemus ja hyvä johtamistaito. Lapsiperheiden palvelualuepäällikkö Mirja Kangas täyttää viran kelpoisuusehdot. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja lisäksi suorittanut johtamisen tutkinnon Executive MBA (90 op.) Lapin yliopistossa. Hän on toiminut työurallaan sekä lapsiperheiden että aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikkönä.  

 Mirja Kankaan kanssa on neuvoteltu virkasiirrosta 19.3.2020. Hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat perustamiensa virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on päättänyt 28.11.2018 203§:ssä, että se valitsee palvelualuepäälliköt. 

Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat päättävät näiden virkojen osalta palkkauksesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus perusti perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön viran 1.4.2020 alkaen kokouksen 30.3.2020 141 §:ssä. Kaupunginhallitus käsittelee lapsiperheiden palvelualuepäällikön viran lakkauttamisen kokouksen 30.3.2020 143 §:ssä. 

Kaupunginhallitus päättää siirtää lapsiperheiden palvelupäällikön Mirja Kankaan suostumuksensa mukaisesti perustettuun perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön virkaan 1.4.2020 alkaen viranhaltijalain 24§:n perustellun syyn mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päättää perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön tehtäväpalkaksi 4952,21€/kk 1.4.2020 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marjo Rundgren ja varapuheenjohtaja Hilpi Ahola osallistuivat asian esittelyyn.

Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö, henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.