Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Talouden kuukausikatsaus 1.1.-29.2.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).

Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden helmikuussa oli 2,9 milj.euroa eli 4,8 %.Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu helmikuun tilanteen mukaan on korkeintaan 0,5 M€.

Kasvu ylittää asetetun tavoitteen ja sallitusta kasvusta on käytetty 90 %. 

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet arvioidusti.

Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -5,5 milj. euroa alijäämäiseksi.

Mikäli toimintakatteen kasvu tulevina kuukausina jatkuu helmikuun toteuman mukaisesti, alijäämä uhkaa kasvaa ja asetettu tulostavoite jää saavuttamatta. 

Kuukausikatsausta koskevat toimintaympäristön tiedot ovat käytettävissä 27.3.2020 mennessä.

Liitteenä olevaa katsausta päivitetään puuttuvien tietojen osalta, talouden kuukausikatsaus, johon on liitetään ajantasainen rahoitusraportti toimitetaan kokoukseen mennessä ja ne esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää koko kaupunkiorganisaatiolta, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen. Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä.

Päätös

Kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä, controller Janne Juotasniemi ja konserniasiamies Matti Konstenius esittelivät helmikuun 2020 talouskatsauksen.

Kaupunginhallitus kuuli myös toimialajohtaja Antti Lassilaa ja  toimialajohtaja Jukka Kujalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginkamreeri, controller, konserniasiamies

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.