Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Eroaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) varajäsenen tehtävästä / Keski-Luoma

ROIDno-2021-3037

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 12 § 2. kohdan mukaa kaupunginhallituksessa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Muilta osin jaoston jäsenet ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen. HYTE-jaoston tehtävistä määrätään 31 §:ssä.

Vaalikelpoisuus jaostoon

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mutä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. Vaalikelpoisuudesta kaupunginhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Jaoston tehtävät:

Hallintosääntö 31 §:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:

 1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle;
 2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia;
 3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa;
 4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelman osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa;
 5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä;
 6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta;
 7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa;
 8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus 

 • valitsee toimikaudekseen 16.8.2021 - 31.5.2023 HYTE-jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 • nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä hyte-jaostoon toimikaudeksi 16.8.2021 - 31.5.2023  jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj.

Raija Kerätär

Päivi Alanne-Kunnari

Vpj.

Mika Hyväri

Miika Keski-Luoma

J

Riikka Putkivaara

Miila Lumijärvi

J

Hannu Uimaniemi

Vili Korhonen

J

Henna Rinta-Säntti

Saara Autto

J

Sara Seppänen

Pirita Nenonen

J

Timo Tolonen

Jani Ylipahkala

J

Pirjo Kairakari

Tiina Molkoselkä

J

Liisa Hallikainen

Sanna Pettersson

J

Jaakko Lukkarila

Jyri Ruutu

J

Mikko Lempiäinen

Kim Kreus

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsen Sara Seppänen pyytää eroa jaoston jäsenyydestä. Syynä eronpyyntöön on lisääntyvät tehtävät aluevaltuutettuna.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Hallintosäännön 12 § 2. kohdan mukaa kaupunginhallituksessa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Muilta osin jaoston jäsenet ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen. HYTE-jaoston tehtävistä määrätään 31 §:ssä.

Vaalikelpoisuus jaostoon

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mutä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. Vaalikelpoisuudesta kaupunginhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Jaoston tehtävät:

Hallintosääntö 31 §:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:

 1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle;
 2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia;
 3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa;
 4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelman osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa;
 5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä;
 6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta;
 7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa;
 8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus myöntää Sara Seppäselle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jaostoon.

Päätös

Sara Seppänen poistui esteellisenä asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1). Pöytäkirjantarkastajan tämän asian osalta toimi Timo Tolonen.

Timo Tolonen esitti, että ero myönnettäisiin ja Sara Seppäsen tilalle valittaisiin Pirita Nenonen ja hänen varajäsenekseen Sara Seppänen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen ja valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varsinaiseksi jäseneksi Pirita Nenosen ja hänen varajäsenekseen Sara Seppäsen.

Esteellisyys

Sara Seppänen

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Raija Kerätär pyytää 9.3.2022 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Syynä eronpyyntöön ovat luottamushenkilötehtävät Lapin hyvinvointialueen valtuustossa ja hallituksessa.

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 § 303 ja 21.2.2022 § 80 nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon toimikaudeksi 16.8.2021 -​ 31.5.2023 jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj.

Raija Kerätär

Päivi Alanne-​Kunnari

Vpj.

Mika Hyväri

Miika Keski-​Luoma

J

Riikka Putkivaara

Miila Lumijärvi

J

Hannu Uimaniemi

Vili Korhonen

J

Henna Rinta-​Säntti

Saara Autto

J

Pirita Nenonen

Sara Seppänen

J

Timo Tolonen

Jani Ylipahkala

J

Pirjo Kairakari

Tiina Molkoselkä

J

Liisa Hallikainen

Sanna Pettersson

J

Jaakko Lukkarila

Jyri Ruutu

J

Mikko Lempiäinen

Kim Kreus

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • myöntää Raija Kerättärelle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä 15.4.2022 alkaen,
 • valitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja nimeää jaostolle puheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti siten, että jaoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi valitaan Riku Tapio ja hänen varajäsenekseen Raija Kerätär.

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Miika Keski-Luoma pyytää 19.5.2022 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 § 303, 21.2.2022 § 80 ja 14.4.2022 § 135 nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon toimikaudeksi 16.8.2021 -​ 31.5.2023 jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj.

Riku Tapio

Päivi Alanne-​Kunnari

Vpj.

Mika Hyväri

Miika Keski-​Luoma

J

Riikka Putkivaara

Miila Lumijärvi

J

Hannu Uimaniemi

Vili Korhonen

J

Henna Rinta-​Säntti

Saara Autto

J

Pirita Nenonen

Sara Seppänen

J

Timo Tolonen

Jani Ylipahkala

J

Pirjo Kairakari

Tiina Molkoselkä

J

Liisa Hallikainen

Sanna Pettersson

J

Jaakko Lukkarila

Jyri Ruutu

J

Mikko Lempiäinen

Kim Kreus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • myöntää Miika Keski-Luomalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varajäsenen tehtävästä 31.5.2022 alkaen,
 • valitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon Mika Hyvärille uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon Mika Hyvärille uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aimo Vaaran jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.