Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Eroaminen sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä / Putkivaara

ROIDno-2021-2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
  2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 268 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
  2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Mari Jolanki

Riikka Putkivaara

KESK

Vpj

Maija Pirttijärvi

Kate Suopajärvi

SDP

j

Riitta-Maija Hokkanen

Krista Heikkinen

KD+KESK

j

Pirita Nenonen

Liisa Helin

PS

j

Jaakko Raivio

Petri Perttunen

PS

j

Antti Väänänen

Jari Paldan

SDP

j

Nafisa Yeasmin

Evilla Lumme

KOK

j

Markku Kallinen

Jukka Uimaniemi

KOK

j

Vesa Puuronen

Markus Korjonen

VAS

j

Laura Tarvainen

Niina Oinas

Vihreät

j

Heikki Lindroos

Matti Pöykkö

KESK

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Riikka Putkivaara pyytää 20.5.2022 saapuneella sähköpostilla eroa sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 85 valinnut sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Mari Jolanki

Riikka Putkivaara

KESK

Vpj

Maija Pirttijärvi

Kate Suopajärvi

SDP

j

Riitta-Maija Hokkanen

Krista Heikkinen

KD+KESK

j

Pirita Nenonen

Liisa Helin

PS

j

Jaakko Raivio

Petri Perttunen

PS

j

Antti Väänänen

Jari Paldan

SDP

j

Nafisa Yeasmin

Evilla Lumme

KOK

j

Markku Kallinen

Jukka Uimaniemi

KOK

j

Vesa Puuronen

Markus Korjonen

VAS

j

Laura Tarvainen

Niina Oinas

Vihreät

j

Heikki Lindroos

Matti Pöykkö

KESK

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Riikka Putkivaaralle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä 21.6.2022 alkaen ja
  • valitsee sivistyslautakuntaan Mari Jolangille uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.