Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Kiinteistöjen 698-5-585-7 ja 698-5-551-2 hankinta Senaatti Kiinteistöltä/Eteläranta

ROIDno-2022-2140

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa asemakaavan mukaisen Y-tontin 698-5-585-7, Eteläranta 55 ja rakentamattoman AR-tontin 698-5-551-2, Eteläranta 66, hankkimisesta kaupungille. Arvion perusteella kaupunki on tarjonnut kiinteistöistä yhteensä 515.000 euroa. Senaatti-kiinteistöt on hyväksynyt kaupungin tarjouksen 19.5.2022.

Y-tontin, 698-5-585-7, pinta-ala on n. 12.865 m2 ja tontilla sijaitsee entisen Metsäntutkimuslaitoksen toimitilat. Tontilla on rakennusoikeutta n. 6.433 kem2. Rakennusten purkukustannuksiksi on arvioitu n. 440.000 euroa. Tontin arvoksi on arvioitu purkukustannukset huomioiden 235.000 euroa.

Kaupunki vastaa rakennusten purkukustannuksista. Purku voidaan toteuttaa kaupungin toimesta määrärahojen puitteissa tai tarvittavien kaavamuutosten jälkeen alueen rakentumisen yhteydessä. Kustannusten hallinnan ja kaavan laatimiseen kuluvan ajan vuoksi voi olla tarkoituksenmukaista purkaa rakennus vuoden 2023 aikana ja varata sitä varten riittävä määrärahat. Senaatti-kiinteistöt vastaa tonteilla mahdollisesti tarvittavista maaperän pilaantumiseen liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä mahdollisista puhdistamiskustannuksista.

AR-tontin, 698-5-551-2, pinta-ala on n. 4.003 m2 ja sille on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta 1.400 kem2. Tontin arvoksi on arvioitu 280.000 euroa.

Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa alue asuintarkoitukseen sekä varaamaan riittävän suojavyöhykkeen mahdollista Kemijoen ylittävän sillan ja tiealueen varausta varten.

Mikäli kauppa hyväksytään, tulee kaupunginhallituksen maanhankinnan investointimäärärahat ylittymään tässä vaiheessa n. 400.000 eurolla. Tarvittava investointimäärärahojen muutos tuodaan kaupunginhallitukseen elokuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hankkia kiinteistöt 698-5-585-7 ja 698-5-551-2 yhteensä 515.000 euron kauppahinnalla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt/Taskila, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen, Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.