Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Konsernihallinnon esihenkilötehtävät, virkanimikkeen muuttaminen ja viran perustaminen

ROIDno-2020-2756

Valmistelija

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 1.9.2020 § 81 konsernihallinto on jaettu neljään yksikköön, joista jokaiselle on määrätty esihenkilöksi vastuualuepäällikkö määräajaksi, joka päättyy 31.8.2022.

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä muodostetut ja niille määrätyt vastuualuepäälliköt ovat: 

 • Henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikkö, vastuualuepäällikkö henkilöstöjohtaja Antti Määttä 

  • Henkilöstöpalvelut -yksikkö

  • Tietohallintopalvelut -yksikkö

  • Hallintopalvelut -yksikkö

   • Päätöksenteon ja johdon palvelut -yksikkö  

   • Tiedonhallinta- ja asiointipalvelut -yksikkö 

    • Tiedonhallintatiimi

    • Asiointitiimi

 • Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut -yksikkö, vastuualuepäällikkö kaupunginlakimies Ville Vitikka

  • Laki- ja hankintapalvelut -yksikkö

  • Tilapalvelut -yksikkö

 • Talous- ja rahoituspalvelut -yksikkö, vastuualuepäällikkö konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

 • Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut -yksikkö, vastuualuepäällikkö viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 11.9.2020 § 90 vastuualuepäälliköiden esihenkilöksi on määrätty vastuualuepäällikkö Ville Vitikka.

Nyt kaupunginjohtaja on suunnitellut konsernihallinnon esihenkilötehtävien järjestämistä uudelleen kaupunginjohtajan työn tukemiseksi ja tehtävien jakamiseksi edelleen. Nykyisessä tilanteessa kaupunginjohtajan huomiota ja työaikaa on vaatinut merkittävästi strategisen tason kysymysten ja sidosryhmätyön lisäksi konsernihallinnon tehtävien operatiivinen johtaminen. 

Tarkastelun kohteena on ollut vaihtoehto, jossa 30.5.2022 alkaen konsernihallinnon vastuualuepäälliköistä konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja henkilöstöjohtaja Antti Määttä toimisivat kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. Vastaavasti Sandgrenin alaisuudessa toimisi edelleen talous- ja rahoituspalvelut -yksikkö ja Määtän alaisuudessa toimisivat henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikön lisäksi omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelujen vastuualuepäällikkö  ja viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelujen vastuualuepäällikkö sekä heidän alaisensa organisaatiot. Vitikka ja Sandgren ovat ilmoittaneet ettei heillä ole lausuttavaa virantoimitusvelvollisuuksiensa muuttumisesta ja Määttä on ilmoittanut, ettei hänellä ole lausuttavaa virkanimikkeen muuttumisesta ja virantoimitusvelvollisuuden muuttumisesta.

Kaupunginjohtajan sijaiseksi 31.8.2022 saakka määrätyn Määtän osalta on harkittu vaihtoehtoa, jossa henkilöstöjohtajan virkanimike muutettaisiin vastaamaan hänen nykyisen tehtävänsä vastuita vastuualuepäällikkönä ja kaupunginjohtajan sijaisena paremmin kuvaavaksi henkilöstö- ja hallintojohtajan virkanimikkeeksi.

Mikäli henkilöstöjohtajan tehtävänkuva muuttuisi suunnitellusti, henkilöstöpalvelut -yksikön resursseja on tarpeen vahvistaa perustamalla palvelussuhdepäällikön virka. Viran tehtäväalaan kuuluisi kaupungin henkilöstöpolitiikan ja siihen liittyvien ohjeistusten ja neuvottelujen valmistelu sekä erityisesti työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvä valmistelu-, tulkinta- ja neuvontatyö. Viran palkkauskustannukset voidaan vuonna 2022 kattaa Lapin hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneen henkilöstösuunnittelijan toimen palkkamäärärahoja hyödyntämällä. Lisäksi yksikössä tullee tapahtumaan lähivuosina eläkkeelle jäämisiä vastaavasta ja myös toisesta tehtäväalueeseen liittyvästä asiantuntijatehtävästä, joten palvelussuhdepäällikön rekrytoiminen palvelee myös hiljaisen tiedon siirtämistä yksikön pitkäaikaisilta työntekijöiltä.

Hallintosäännön 24 §:n 2 momentin mukaan hallintosäännön 23 §:ssä määritelty konsernihallinto voi edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin vastuualueisiin ja yksiköihin. Vastuualuejaosta päättää kaupunginhallitus. Yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja.

Hallintosäännön 27 §:n 2 momentin mukaan hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville vastuualueille on määrättävä vastuualuepäällikkö, joka kaupunginjohtajan tai määräämänsä johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Vastuualuepäällikön valitsee kaupunginhallitus. Vastuualuepäällikkö toimii vastuualueella työnantajan edustajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. vastuualueyksiköt asetetaan ja vastuualuepäälliköt määrätään toimimaan tehtävissään oman virkansa ohella toistaiseksi seuraavasti: Antti Määttä määrätään toimimaan henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä, Ville Vitikka tila-, laki- ja hankintapalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä, Heini-Tuuli Onnela viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä ja Janne Sandgren talous- ja rahoituspalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä;

 2. Henkilöstöjohtajan virkanimike muutetaan henkilöstö- ja hallintojohtajan virkanimikkeeksi 30.5.2022 alkaen;

 3. Henkilöstöpalvelut -yksikköön perustetaan henkilöstöjohtajan tehtävänkuvan muuttuessa palvelussuhdepäällikön virka 30.5.2022 alkaen yksikön tehtävien hoidon turvaamiseksi. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito;

 4. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että kaupunginjohtaja suunnittelee määräävänsä hallintosäännön 24 §:n mukaisesti Määtän alaisuuteen 30.5.2022 alkaen toistaiseksi tila-, laki- ja hankintapalvelujen vastuualuepäällikön ja viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelujen vastuualuepäällikön; 

 5. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyni esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: 

Kaupunginhallitus päättää, että

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää, että

 1. vastuualueyksiköt asetetaan ja vastuualuepäälliköt määrätään toimimaan tehtävissään oman virkansa ohella toistaiseksi seuraavasti: Antti Määttä määrätään toimimaan henkilöstö- ja hallintopalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä, Heini-Tuuli Onnela viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä ja Janne Sandgren talous- ja rahoituspalvelut -yksikön vastuualuepäällikkönä;
 2. kaupunginhallitus toteaa, että Ville Vitikka toimii omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut -yksikön  vastuualuepäällikkönä kaupunginjohtajan päätöksen 1.9.2020 § 81 mukaisesti 31.8.2022 asti. Kaupunginhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi suunnitelman, jonka mukaan 1.9.2022 alkaen omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut -vastuualueyksikkö lakkaisi ja siihen kuuluvat laki- ja hankintapalvelut -yksikkö ja tilapalvelut -yksikkö siirrettäisiin henkilöstö- ja hallintopalvelut -vastuualueyksikköön vastuualuepäällikkö Määtän alaisuuteen. Asia tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi;
 3. henkilöstöjohtajan virkanimike muutetaan henkilöstö- ja hallintojohtajan virkanimikkeeksi 30.5.2022 alkaen;

 4. henkilöstöpalvelut -yksikköön perustetaan henkilöstöjohtajan tehtävänkuvan muuttuessa palvelussuhdepäällikön virka 30.5.2022 alkaen yksikön tehtävien hoidon turvaamiseksi. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito;

 5. lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että kaupunginjohtaja suunnittelee määräävänsä hallintosäännön 24 §:n mukaisesti Määtän alaisuuteen 30.5.2022 alkaen toistaiseksi tila-, laki- ja hankintapalvelujen vastuualuepäällikön ja viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelujen vastuualuepäällikön; 

 6. päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

Heini-Tuuli Onnela poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 §, kohta 1 asianosaisjäävi).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.