Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Määräalan myyminen kiinteistöstä 698-406-40-17 OLLIKAINEN

ROIDno-2022-1542

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistön 698-406-35-34 Puuhamaa omistaja on pyytänyt ostaa kaupungilta noin 5300 m2 suuruisen liitekartan mukaisen maa-alueen kiinteistöstä 698-406-40-17 OLLIKAINEN. Alue sijaitsee Muurolan pohjoispuolella. Alueella ei ole yleiskaavaa.

Kiinteistön 35:34 omistajalla on tarkoitus käyttää ostettavaa aluetta lanssipaikkana polttopuiden tekemiseen ja varastointiin sekä liittää se omistamaansa kiinteistöön lisäalueena.

Hinnanmuodostuksessa on käytetty A-metsän 25.3.2022 laatimaa laskelmaa metsäkiinteistön arvosta.

Lisäalueelle kaupungilla ei ole tällä hetkellä käyttöä eikä määräalan luovuttaminen vaikuta kaupungin omistukseen jäävän kiinteistön 698-406-40-17 käyttöön. Paikkatieto- ja tonttipalvelujen osalta alueen myymiselle ei ole estettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki myy hakijalle kiinteistöstä 698-406-40-17 OLLIKAINEN muodostuvan noin 5300 m2:n suuruisen määräalan liitekartan mukaisesti.

Kauppaehdot ovat seuraavat:

 1. Kauppahinta on yhteensä 835,00 euroa
 2. Ostaja maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkion yhteensä 300 euroa (v.2022).
 3. Kaupan kohteen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 31.8.2022.
 4. Muut kauppaehdot ovat kaupungin yleisesti noudattaman käytännön mukaiset.

Päätös

Timo Tolonen esitti, että ei hyväksytä määräalan myyntiä. Puheenjohtaja totesi, että Timo Tolosen esitys raukeaa kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Timo Tolonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Hakija, Paikkatieto ja tonttipalvelut / Onkalo, Uurtamo, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.