Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1.-30.4.2022

ROIDno-2021-4041

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi peruskaupungin talouskatsauksen. Peruskaupungin talouskatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Kaupunginjohtaja vastaa myös siitä, että kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.

Strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala

67,7

70,7

3

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

883,7

910

26,3

Konsernihallinto

44,4

42

−2,4

Yhteensä

995,8

1022,7

26,9

 

Sairauspoissaolot 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala

1101

1525

424

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

19535

24748

5213

Konsernihallinto

767

509

−258

Yhteensä

21403

26782

5379

 

Sairauspoissaolotyöpäivät / htv 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala

11,6

15,4

32,63%

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala

15,8

19,4

23,02%

Konsernihallinto

12,3

8,7

−29,85%

Yhteensä

15,4

18,7

21,84%

Poissaolojen osalta on laadittu syvällisempi analyysi ajanjaksolta 1-3/2022, mutta havainnot ja johtopäätöksen pätevät myös ajanjaksolle 1-4/2022. Omailmoituspoissaolot olivat vuonna 1-3/2021 1833 kalenteripäivää ja vuonna 1-3/2022  5477 kalenteripäivää. Omailmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia. Rovaniemen kaupunki hyväksyi oma ilmoitus -poissaolot koronaan sairastuneilta. Keväällä 2022 koronaan sairastuminen alueella kiihtyi merkittävästi, mutta osa rajoituksista poistettiin. Sairaspoissaolojen pituusluokissa kasvu näkyy 1-14 vrk pituisissa poissaoloissa ( 2021=4970 ja 2022=9047). Sen sijaan sairauspoissaolojen keskipituus on laskenut.

Eniten sairauspoissaolojen kasvua oli elinvoimapalvelujen toimialalla 32,63%. Tämä voi johtua siitä, että osa rajoituksista poistui ja sairastuneiden ja altistuneiden jäljitys lopetettiin. Näin ollen altistumisia on tapahtunut työpaikoilla työntekijöiden tietämättä.  Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla puolella nousua on ollut 23,02%. Sihy-toimialan maltillisempi poissaolojen kasvu voi johtua siitä, että siellä jatkettiin koronatestausta pienemmissäkin oireissa sekä alistumistapauksissa hoitohenkilöstön osalta. Konsernihallinnon puolella sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet (-29,85%), joka todennäköisesti johtuu siitä, että työntekijät työskentelevät paljon etätöissä, jolloin myös työpaikan altistumisilta on vältytty.

Sairauspoissaolojen kasvu ei juurikaan ole näkynyt työterveyskuluissa (KL 2): muutos vrt 2021 on ollut 33102,58 €.

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti huhtikuussa 33,33 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite).

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset

määrärahat (M€)

Tot 04/2021 Tot 04/2022 TA2022 Käyttö-%
Tarkastuslautakunta -0,08 -0,07 -0,26 28,38
Kaupunginhallitus -3,29 -2,80 -0,09 999,0
Hyvinvointilautakunta -75,81 -88,82 -251,14 35,37
Sivistyslautakunta -43,56 -47,38 -143,00 33,13
Elinvoimalautakunta -3,51 -3,39 -11,02 30,78
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta -3,34 -3,69 -11,55 31,96
Ympäristölautakunta -2,25 -2,46 -7,09 34,79
Määrärahat yhteensä -132,09 -148,94 -424,15 35,12

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

Tot 04/2021 Tot 04/2022 TA 2022
Tilapalvelukeskus 0,47 -0,26 -0,96
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,55 0,56 0,00

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) Tot 04/2021 Tot 04/2022 TA 2022
Elinvoimapalvelujen toimiala -0,69 -0,47 -9,40
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 0,00 0,00 -1,10
Kaupunginhallitus -0,32 -0,88 -10,25
Yhteensä -1,01 -1,35 -20,75

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma (M€) Tot 04/2021 Tot 04/2022 TA 2022
Toimintakate -127,31 -144,84 -414,03
Verotulot 96,20 102,82 285,31
Valtionosuudet 37,33 40,73 126,36
Rahoitustuotot ja -kulut 1,69 1,69 11,45
Vuosikate 7,91 0,40 9,09
Poistot -4,62 -4,78 -13,27
Satunnaiset erät -0,03 0,00 0,00
Poistoeron muutos 0,08 0,08 0,31
Tilikauden yli-/alijäämä 3,33 -4,31 -3,87

 

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle 2022 oli 120,0 milj.euroa. Kuntaliiton syksyllä 2021 laatima Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 verotuloennuste on yhteensä 285,3 milj. euroa. Verotuloennustetta päivitetään verovuoden kuluessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgrenia ja henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja, vt.konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.