Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Sivutoimi-ilmoitus

ROIDno-2021-557

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen kolmessa yrityksessä hoitamistaan luottamustehtävistä.

Viranhaltijalain 18 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.

Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla, jotka ovat:

  • Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. 

  • Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. 

  • Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallitus, ja muun viranhaltijan osalta valitseva viranomainen.

Rantsin luottamustehtävistä tehdyn arvion mukaan ne eivät aiheuta esteellisyyttä, vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen Rantsin tehtävän hoidossa tai haittaa muutenkaan tehtävän asianmukaista hoitamista. Rantsin luottamustehtävät eivät myöskään ole luonteeltaan sellaisia, että ne vahingoittaisivat työnantajaa kilpailevana toimintana. Näin ollen Rantsin tekemät sivutoimi-ilmoitukset voidaan merkitä tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Jaakko Rantsin sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kysymyksessä on työnjohto-oikeuden perusteella annettu määräys tai päätös, joka ei ole muutoksenhakukelpoinen. Näin ollen tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.