Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Teollisuustontin 8-8020-4 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Suopellontie 10

ROIDno-2022-1923

Valmistelija

 • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusmestarointi Jaako Oy on vuokralla Rovaniemen kaupungin teollisuustontilla 8-8020-4 (laitostunnus 698-8-8020-4-L1). Tontin vuokra-aika loppuu 31.12.2022 ja Ari Jaako on pyytänyt ostaa tontin. Viimeiset seitsemän vuotta tontilla on tehty käsinveistettyjä hirsirakennuksia ja tontti on ollut siihen toimintaan hyvä, kun hirsikehät vaativat ison tilan tontilla on ollut useasti useita eri rakennuksia veistettynä pystyyn, ennen kuin ne toimitataan tilaajalle.

Tontin pinta-ala on 9048 m2 ja rakennusoikeus 3619 krs-m2. Alueelle on määritetty tonttien luovutusehdot kaupunginhallituksen päätöksellä 9.3.2009 §104, jossa minimi rakennusvelvollisuus on  40 % rakennusoikeudesta (1447 krs-m2). Tällä hetkellä tontilla on käytetty rakennusoikeutta 147 krs-m2. Tontti on kirjattu hakijan nimiin KTJ:ssä ja tontin v. 2021 maanvuokrat on maksettu.

Paikkatieto ja tonttipalvelut:

Koska tontti on vajaasti rakennettu nykyisten luovutusehtojen mukaan, kaupungin ei tule myydä tonttia, mutta vuokrasopimusta voidaan jatkaa esim. kolmella vuodella poiketen luovutusehtojen mukaisesta rakentamisvelvoitteesta siten, että lisärakentamista ei velvoiteta. Uuden sopimuksen kolmen vuoden aikana kaupunki voi esittää uutta paikkaa, jossa harjoitettu toiminta ilman suurta rakennusvelvollisuutta voisi jatkua. Tontin jatkovuokraus on mahdollista, mutta se edellyttää voimassa olevien luovutusehtojen mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki jatkaa Rakennusmestarointi Jaako Oy:n tontin 698-8-8020-4 vuokrasopimusta kaupunginhallituksen 1.9.2014 §384 päättämän luovutusehtojen mukaisesti seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on 1.1.2023 - 31.12.2025.
 2. Tontin vuosivuokra on 3164,71 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2017.
 3. Luovutusehtojen mukaisesta rakennusvelvollisuudesta poiketaan siten, että lisärakentamista ei velvoiteta.
 4. Tontin jatkovuokraus on mahdollista, mutta se edellyttää voimassa olevien luovutusehtojen mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämistä.
 5. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rakennusmestarointi Jaako Oy, Paikkatieto- ja Tonttipalvelut: Pertti Onkalo, Outi Martikainen ja Sakari Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.