Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Toimiohjeen antaminen Lappica Oy:n yhtiökokousedustajalle

ROIDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimiohjetta Lappica Oy:n hallituksen jäsenten valitsemiseksi on tarpeen arvioida uudelleen. Koska valittaviksi ohjeistetut henkilöt ovat kaikki Rovaniemen kaupungin edustajia, yhtiö menettää ohjeen toteutuessa sidosyksikköaseman suhteessa vähemmistöomistajiin. Sidosyksikköaseman säilyttäminen edellyttää sitä, että vähemmistöomistajilla on hallituksessa vähintään yksi edustaja.

Hankintalain 15 §:n mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto päättää esityksestään kaupunginhallitukselle yhtiökokousedustajan ohjeistamiseksi koskien Lappica Oy:tä.

Päätös

Asian käsittely keskeytettiin klo 13.16 ja käsittelyä jatkettiin klo 13.56.

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se ohjeistaa Lappica Oy:n yhtiökokousedustajaa niin, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että hallituksen jäsenmäärä on 5-7 ja että hallitukseen valitaan kaksi pienomistajien edustajaa.

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.