Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Vastaus valtuustoaloitteeseen sote-alan henkilöstön kouluttamisesta

ROIDno-2021-4849

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tuomas Koskiniemi jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki ja sen alla toimivat terveyspalvelut tarvitsevat sote-alan työntekijöitä kiihtyvässä määrin. Meillä on valmistumassa sairaalaan lisäosia ja näkisin, että yhteistyötä koulutus laitoksien ja LSHP:n välillä olisi hyvä lisätä, sekä pohtia mahdollista opetussairaalan perustamista. Ehdotankin, että kaupunki aloittaa selvityksen olisiko mahdollista Rovaniemellä tulevaisuudessa kouluttaa entistä enemmän sote-alan henkilöitä ja paljon laajemmalla skaalalla.

Luettelo nimikkeistä on liitteenä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

 Valtuutettu Tuomas Koskiniemi jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021 § 158 valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki ja sen alla toimivat terveyspalvelut tarvitsevat sote-alan työntekijöitä kiihtyvässä määrin. Meillä on valmistumassa sairaalaan lisäosia ja näkisin, että yhteistyötä koulutus laitoksien ja LSHP:n välillä olisi hyvä lisätä, sekä pohtia mahdollista opetussairaalan perustamista. Ehdotankin, että kaupunki aloittaa selvityksen olisiko mahdollista Rovaniemellä tulevaisuudessa kouluttaa entistä enemmän sote-alan henkilöitä ja paljon laajemmalla skaalalla. Luettelo nimikkeistä on liitteenä."

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Valtuutettu Tuomas Koskiniemi ottaa esille tärkeän asian eli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan sekä sote-henkilöstön kasvavan tarpeen. Henkilöstön riittävyydessä on olennaista kyseisiin ammatteihin valmistavien koulutuspaikkojen riittävyys. Koulutusmäärien riittävyyttä on hyvä tarkastella jo syntyneen henkilöstöpulan kannalta sekä palvelutarpeen kasvun ja henkilöstön eläköitymisen näkökulmasta. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusalan ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 

 Lapin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää toimilupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoululla on toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Toimiluvan saajalla on oikeus harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. 

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää sille myönnetyn toimiluvan mukaisesti seuraavia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoja: fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja liikunnanohjaaja (AMK). Toimiluvan mukaisesti ammattikorkeakoulu voi antaa myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja edellä mainittuihin tutkintoihin liittyen. 

Uuden koulutusvastuun saamisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoululla on kyseiseen koulutusvastuuseen liittyvää osaamista ja koulutuksen toteuttamiseen liittyvät tilat ja laitteet. Lisäksi edellytyksenä on, että uusiin koulutusvastuisiin liittyvät harjoittelut voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Käytännössä uuden koulutusvastuun perustaminen on pitkäkestoinen investointi, jonka täytyy perustua pysyvään uusien osaajien tarpeeseen Lapin maakunnassa. 

Lapin ammattikorkeakoulu voi kuitenkin vastata muihin kuin sen toimiluvan mukaisiin koulutusvastuisiin kohdistuvaan lyhyen aikavälin (3-5 vuotta) osaajatarpeeseen tekemällä yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Lapin ammattikorkeakoulu on toteuttanut ns. satelliittikoulutuksena ensihoitajakoulutusta Rovaniemellä yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Syksyllä 2022 satelliittikoulutuksina alkaa bioanalyytikko- ja toimintaterapeuttikoulutukset yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.  

Maakunnan osaajapulaan vedoten Lapin ammattikorkeakoulu haki vuonna 2020 merkittävää korotusta sosiaali- ja terveysalan tutkintotavoitteisiin sopimuskaudelle 2021-2024. Sopimuskaudella 2017-2020 sosiaali- ja terveysalan tavoite oli 370 tutkintoa ja sopimuskaudella 2021-2024 se on 450 tutkintoa. Tämän lisäksi Lapin AMK on hakenut ja saanut lisäkoutuspaikkohin suunnattua rahoitusta vuosina 2020-2022 työvoimapulasta kärsiville aloille. 

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin ammatillinen oppilaitos, toiminta-alueena on koko Lappi. Toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Keminmaassa, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.  Lapin koulutuskeskus REDU järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavia tutkintoja sekä hoiva-avustajakoulutusta usealla paikkakunnalla (Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemijärvi). Vuonna 2021 REDU nosti opiskelijamääriään 10% ja sama tavoite heillä on vuodelle 2022. 

Ammattiopisto Lappialla on toimipisteitä Kemissä, Tervolassa, Muoniossa, Rovaniemellä ja Torniossa. Lappia järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavia koulutuksia usealla paikkakunnalla (Muonio, Kemi, Pello). Lappian tavoitteena on myös opiskelijamäärien kasvu. 

​​​​​​​Yhteenvetona
Koulutusmäärien lisäyksistä huolimatta sosiaali- ja terveysala kärsii varmaankin monesta eri syystä johtuvasta henkilöstöpulasta. Kuten valtuutettu totesikin, on syytä edelleen lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja toimijoiden välillä sen varmistamiseksi että Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin alueella sekä jatkossa koko Lapin hyvinvointialueella saadaan riittävästi koulutuspaikkoja suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarpeisiin. Valtuutetun ehdottama selvitys asiasta on lienee luontevaa tehdä hyvinvointialueen henkilöstöön liittyvän valmistelu- ja kehittämistyön yhteydessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja aloitteen tekijälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.