Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 YSA-tontin 10-10228-1 luovutusehdot ja luovuttaminen, Adapteo Finland Oy:lle

ROIDno-2022-2199

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto 3.3.2022 § 8 päättänyt Talvitien päiväkodin toteuttamisesta YSA-tontille 10-10228-1, osoitteessa Talvitie 32, vuokramallilla, jolla kaupunki vuokraa tontin rakennuttajalle/toimijalle ja kaupunki toimii tiloissa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tilapalvelukeskus on kilpailuttanut Talvitien päiväkodin toteuttamisen ja Tilajaosto on valinnut 28.4.2022 § 32 toteuttajaksi Adapteo Finland Oy:n  

Hankkeen suunnittelu on käynnissä ja kohteen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 kesällä.

Kaupunginhallitus on 11.3.2013 § 108 päättänyt luovutusehdot kortteleiden 10227 ja 10228 Y- ja YSA tonteille seuraavasti:

 1. Vuokra-aika on 60 vuotta.
 2. Y-tontin perusvuokra on 0,70 e/m2 ja YSA-tonttien perusvuokra on 1,03 e/m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1863.
 3. Rakentaminen on aloitettava yhden vuoden kuluessa tontin luovutuksesta.
 4. Kaavan käyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta on rakennettava vähintään 40 % kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta.
 5. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5. luvun ehtoja.
 6. Luovutusehdot ovat voimassa enintään 31.12.2018 saakka.
 7. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaisesti.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että luovutusehtojen voimassaoloa jatketaan 31.12.2023 saakka. Perusvuokra indeksikorjattuna vastaa edelleen Y-käyttötarkoituksen mukaista hinnoittelua.

Lisäksi YSA-tontti 698-10-10228-1 vuokrataan Adapteo Finland Oy:lle päiväkodin toteuttajalle oheisen vuokrasopimuksen mukaisesti.   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esityksen mukaisesti jatkaa kortteleiden 10227 ja 10228 Y- ja YSA-tonttien luovutusehtojen voimassaoloaikaa 31.12.2023 saakka sekä vuokrata tontin 698-10-10288-1 Adapteo Finland Oy:lle oheisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Adapteo Finland Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen, Tilapalvelut/Latvala, Välitalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.