Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 497 Kaupunginsihteerin irtisanoutuminen ja viran avaaminen haettavaksi

ROIDno-2021-4486

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.6.2022 alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta. Viran täyttömenettely on tarpeen käynnistää välittömästi, ettei viran vakituiseen hoitamiseen tule tarpeettoman pitkää täyttöprosessista johtuvaa keskeytystä.

Viran luonteen huomioon ottaen kelpoisuusehtoa on tarkoituksenmukaista päivittää viran täyttämisen yhteydessä siten, että viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito.

Luonnos hakukuulutukseksi on seuraavan sisältöinen:

Julistamme haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan

KAUPUNGINSIHTEERIN 

viran kaupungin konsernihallinnossa.

Haemme kaupunginsihteeriksi yhteistyökykyistä kuntahallinnon ammattilaista. Valmistelet kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa ja näihin liittyvää vuorovaikutusta, toimit päätöksenteon ja johdon tukipalvelut -yksikön esihenkilönä, ja johdat alaisuudessasi toteutettavaa kaupunkistrategian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelua, kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Arvostamme lisäksi työkokemusta kunnallishallinnon tehtävistä, erinomaisia yhteistyötaitoja ja työkokemusta viran tehtäväalueen tehtävistä. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hyväksyttävä huumausainetestitodistus. Tarkistamme virkaan valitun luottotiedot, ja rekrytointiprosessin yhteydessä voidaan toteuttaa henkilöturvallisuusselvitys. Osana valintaprosessia toteutetaan soveltuvuusarviointi valituille hakijoille. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5745,50 euroa. 

Hakemukset kaupunginsihteerin virkaan pyydämme toimittamaan 29.12.2021 klo 12.00 mennessä. Virkaa haetaan hakuajan puitteissa Kuntarekryn sähköisen kanavan kautta (rovaniemi.fi/rekry). Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen Kaupunginkirjaamo/Kaupunginhallitus, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Lisätietokyselyt kaupunginjohtajan assistentti Riitta Järvisen kautta, riitta.jarvinen@rovaniemi.fi tai 040-7064247.

Viran täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoijille. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat valitsevat perustamiensa virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät näiden virkojen osalta virkasuhteen kestosta ja palkkauksesta, ja vahvistavat virkavaalin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginsihteerin irtisanoutumisen ja, että kaupunginhallitus päättää kaupunginsihteerin viran täyttämisestä sekä julistaa kaupunginsihteerin viran haettavaksi esittelytekstin mukaisesti 29.12.2021 klo 12.00 mennessä. Hakukuulutus julkaistaan kokonaisuudessaan Kuntarekry.fi -sivustolla, Lapin Kansassa, lyhennettynä Kalevassa ja Kainuun Sanomissa sekä Kuntalehden verkkosivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muilla digitaalisilla kanavilla. Lisäksi kaupunginhallitus päättää haastatteluryhmän kokoonpanosta.

Päätös

Miikka Ruokamo toimi kokouksen sihteerinä §:n 497 osalta. Kaupunginhallitus kuuli Kaisa Laitista asiantuntijana kaupunginsihteerin tehtävänkuvasta.

Asiantuntijakuulemisen jälkeen Kaisa Laitinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Riku Tapio esitti Sara Seppäsen, Henri Rambergin, Terhi Heikkilän ja Raija Kerättären kannattamana, että kaupunginsihteerin kelpoisuusvaatimuksiin lisätään "sekä riittävän englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.". Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Riku Tapio esitti Sara Seppäsen, Henri Rambergin, Terhi Heikkilän ja Raija Kerättären kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että haastatteluryhmänä toimii kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Valintapäätöksen asiassa tekee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus äänesti Riku Tapion esityksestä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Riku Tapion esityksen kannalla vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Riku Tapion esitys on tältä osin tullut kaupunginjohtajan päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 18%

    Reijo Jylhä, Päivi Alaoja

  • Ei 9 kpl 82%

    Susanna Junttila, Riku Tapio, Henri Ramberg, Timo Tolonen, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Raija Kerätär, Miikka Keränen, Sara Seppänen

Tiedoksi

Kaisa Laitinen, henkilöstöjohtaja Antti Määttä, vakanssirekisterin hoitaja Mervi Laukkanen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.