Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 496 Ylikylän monitoimitalon vuokrasopimuksen hyväksyminen

ROIDno-2018-961

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Alaraudanjoki, hallintopäällikkö, leila.alaraudanjoki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.5.2016 § 58 Keskusta - Ounasjoen palveluverkkoselvityksen osana, että Ylikylän alakoulu laajennetaan yhtenäiseksi 4-sarjaiseksi peruskouluksi. Taustalla on Ylikylän ja Vennivaaran asukasmäärän kasvu. Esi- ja perusopetusikäisten lasten määrä kasvaa. Tämän ratkaisun myötä voidaan tarjota lapsille tarvittavat varhaiskasvatus- ja lähikoulupalvelut. Hankesuunnittelun lähtökohtana on koulun laajenemisen lisäksi varhaiskasvatuksen kasvaminen neliryhmäisestä päiväkodista kahdeksanryhmäiseksi päiväkodiksi.

Ylikylän koulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri rakennuksessa ja lisäksi oppilaita on Kairatien yksikössä. Koulun tilat ovat ahtaat nykyisen alakoulun toimintaan. Koulun laajentuessa yhtenäiseksi peruskouluksi on koulun laajentaminen välttämätöntä. Päiväkodin ryhmämäärän kaksinkertaistaminen vaatii nykyistä huomattavasti laajemmat tilat.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijoittuminen samaan rakennukseen mahdollistaa lapselle katkeamattoman oppimispolun, henkilöstön osaamisen monipuolisen hyödyntämisen ja tilojen tehokkaan käytön. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi monitoimitalossa tulevat toimimaan nuorisopalvelut, kaupungin kansalaisopisto, liikuntapalvelut, kulttuuritoiminta ja muu kuntalaiskäyttö. Muunneltavat tilat mahdollistavat uusien opetussuunnitelmien mukaisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen.

Hankesuunnitema on laadittu Tilaliikelaitoksen toimesta. Hankesuunnittelun ohjausryhmään ovat kuuluneet toimialajohtaja Antti Lassila, rehtori Petri Mäkelä, talouspäällikkö Jukka Ylinampa, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, suunnittelupäällikkö Aku Raappana, talouspäällikkö Janne Juotasniemi, kehityspäällikkö Hanna Liisanantti, kehityspäällikkö Anneli Mäkinen, rakennuttaja Jukka Tiuraniemi ja rakennuspäällikkö Juha Välitalo. Varsinaiseen hankesuunnitteluryhmään ovat kuuluneet rehtori Petri Mäkelä, varhaiskasvatusyksikön johtaja Risto Davidila, opetuspäällikkö Irja Seppänen, ruokapalveluohjaaja Merja Ahonen, esimies Nella Sepänheimo, rehtori Riitta Anetjärvi, palvelualuepäällikkö Leila Alaraudanjoki, työsuojeluvaltuutettu Teppo Mikkonen, työsuojeluvaltuutettu Marika Veijanen, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja suunnitteluasiantuntija Sirpa Lithovius. Asiantuntijoina hankesuunnittelussa ovat mukana olleet Hannu Kankaanpää Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:stä, Heikki Kylmänen Insinööritoimisto Heikki Kylmänen Oy:stä, Juho Karinen ja Marianna Yli-Suvanto WSP-Finland Oy.stä, Jyrki Polvinen Granlund Rovaniemi Oy:stä, Jyrki Halvari Kilpimaa viemärihuolto Oy:stä, Juha Konttinen Sähkö- ja data Harjula Oy:stä ja Toni Karjalainen Pohjois-Suomen maa- ja betonilaboratorio Oy:stä. Hankesuunnitelmaa on työstetty noin vuoden ajan.

Hankesuunnitelman tavoitteena on ennen toteutussuunnittelun aloittamista tilatarpeiden määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittely sekä hankkeen tavoitehinnan määrittely. Hankesuunnitelmassa on esitetty kaksi erillistä tilaohjelmaa ja niiden tavoitehinnat. Toinen tilaohjelmista perustuu nykyisen Ylikylän koulun päärakennuksen peruskorjaamiseen ja liittämiseen osaksi tulevaa monitoimitalon kokonaisuutta. Tässä vaihtoehdossa molemmat päiväkotirakennukset ja kivikoulu puretaan. Toinen esitetty vaihtoehto perustuu kaikkien nykyisten päiväkodin ja koulun rakennustan purkamiseen ja monitoimitalon toteuttamiseen kokonaan uudisrakennuksena.

Laajennushankkeen (laajennus + nykyisen koulun peruskorjaus) tavoitteellinen hankekoko on 11 601 brm2, josta laajennuksen osuus on 8 788 brm2. Tavoitehinta-arvio on 24 893 000 € (alv 0 %).

Uudisrakennushankkeen tavoitteellinen hankekoko on 11 033 brm2. Tavoitehinta-arvio on 28 579 000 € (alv 0 %).

Laajennushankkeen vuosivuokra on 2 752 593 €. Uudisrakennushankkeen vuosivuokra on 2 982 493 €, mikä 229 900 € kalliimpi kuin laajennushankkeen vuosivuokra.

Hintoihin sisältyy kummassakin vaihtoehdossa vanhojen rakennusten purkukustannukset, alueellisten vesihuoltolinjojen siirtokustannukset sekä ensikertaisen kalustuksen ja varustuksen kustannukset. Toteutussuunnittelu aloitetaan hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kevään 2018 aikana. Rakennustyön on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2019. Suunnitelman mukaan uusi monitoimitalo olisi käytössä keväällä 2021. Rakennustyön aloittaminen edellyttää varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle väistötiloja kesäkuusta 2019 lukien.

Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti tarvittavien toimitilojen uudisrakentaminen ja merkittävät peruskorjaukset toteutetaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimesta. Linjaukseen perustuen hanke esitetään Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:n toteutettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy hankesuunnitelman laajennushankkeen vaihtoehdon, jossa nykyinen Ylikylän koulun päärakennus peruskorjataan ja rakennetaan uusi laajennusosa, Tavoitteellinen hankekoko on 11 601 brm2, josta laajennuksen osuus on 8 788 brm2 ja tavoitehinta-arvio 24 893 000 € (alv 0 %).

Veli-Matti Kilpimaa esitti, että Ylikylään rakennetaan uudisrakennus.

Sanna Luoma ja Piia Hanni kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Veli-Matti Kilpimaan esitystä sanovat ei.

Äänestyksen tulos: seitsemän (7) jaa ääntä (Lakkala, Koikkalainen, Koivuranta, Outila, Lindroos, Tolonen, Väänänen) ja neljä (4) ei ääntä (Kilpimaa, Luoma, Hanni, Sihvo)
 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa päättänyt, että Ylikylän monitoimitalo -hankkeesta laaditaan hankesuunnitelma ja valtuusto päättää hankkeen investointimäärärahasta ja hankkeen käynnistämisestä erikseen vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelman muutoksena. Koulutuslautakunta on kokouksessaan 5.4.2018 § 41, hyväksynyt monitoimitalon hankesuunnitelman, jossa Ylikylän koulun nykyinen päärakennus peruskorjataan ja rakennetaan laajennusosa. Tavoitteellinen hankekoko on 11 601 brm2, josta laajennuksen osuus on 8 788 brm2. Tavoitehinta-arvio on 24.893.000 euroa (alv 0%).

Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2018 talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa kohta 3.9, että toimitilainvestoinneissa tilaliikelaitos toimii tilaajana ja asiantuntijana ja voi laatia hankesuunnitelmat, joiden perusteella investointihanke toteutetaan joko Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:n tai markkinoilla toimivien rakennuttajayhtiöiden kautta. Tilaliikelaitos vuokraa valmistuneet investointikohteet edelleen kaupungin toimialoille.

Hankkeen toteutustapaa on arvioitu hankesuunnitelman tehneen tilaliikelaitoksen kanssa. Ellinkaarihankkeena toteuttaminen tässä tapauksessa on vaikeaa, koska koulun peruskorjattava rakennus jäisi kaupunkikonsernille ja uusi osa olisi ulkopuolisen omistuksessa. Tämä todennäköisesti vähentää kiinnostusta hanketta kohtaan ja nostaa hintaa. Lisäksi elinkaarihankkeen valmistelu vaatii aikaa ja siirtäisi hankkeen aloittamista, jolloin tavoiteltu aikaulu jossa monitoimitalo olisi käyttöönotettavissa keväällä 2021 suurella todennäköisyydellä vaarantuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Ylikylän hankkeeseen kuuluvat rakennukset siirretään Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n omistukseen ja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy käynnistää hankesuunnitelman mukaisen rakennushankkeen.
 2. Rakennukset luovutetaan taseessa jäljellä olevalla hankintamenoarvolla lisättynä hankesuunnittelukuluilla konsernin sisäisenä järjestelynä. Kaupunginjohtaja valtuutetaan hyväksymään siirtoa koskevat luovutus- ja velkakirjat.
 3. Monitoimitalon tonttialue vuokrataan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle kaupunginhallituksen aiemmin päättämin luovutusehdoin.
 4. Päätöksen täytäntöönpanon edellytys on, että Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n ja Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen välillä on osapuolten hyväksymä vuokrasopimus. Samalla Rovaniemen tilaliikelaitoksen vastuut kiinteistöstä lakkaavat ja voimassa olevat sopimukset, liittymät yms. siirtyvät Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle.
 5. Tilaliikelaitos järjestää koulutuslautakunnan tarvitsemat väistötilat siten, että ne ovat käytetävissä 1.8.2019.
 6. Esitetään valtuustolle, että hanke lisätään vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman investointiosaan. Kaupunginhallitus päättä erikseen yhtiöille hanketta varten myönnettävistä lainoista.

Päätös

Sara Tuisku poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää, tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa sekä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Pekka Rouhiaista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Sivistyspalvelujen johtoryhmä ja investoinnin ohjausryhmä ovat kokouksissaan selvittäneet Ylikylän monitoimitalohankkeen yhteydessä prosenttiperiaatetta taidehankintaan. Prosenttiperiaate tarkoittaa periaatteellista päätöstä käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta julkisen taiteen hankkimiseen. Taidehankintaa suunnittelemaan nimettiin työryhmä, johon kutsuttiin taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen, kulttuurituottaja Matti Selin ja arkkitehti Hannu Kankaanpää.

Työryhmä esittää valotaideteoksen hankkimista osaksi Ylikylän monitoimitalon julkisivua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy valotaideteoksen hankinnan osaksi Ylikylän monitoimitalon julkisivua työryhmän esityksen mukaisesti.

Timo Tolonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta (5.4.2019 § 41) hyväksyi Ylikylän monitoimitalohankkeen hankesuunnitelman vaihtoehdon, jossa nykyinen Ylikylän koulun päärakennus peruskorjataan ja rakennetaan uusi laajennusosa. Tavoitteellinen hankekoko on 11 601 brm2, josta laajennuksen osuus on 8 788 brm2 ja tavoitehinta-arvio 24,89 M€ (alv 0 %), ilman kalustusta 23,29 M€  Vuosivuokraksi hankesuunnitelmassa on arvioitu 2,75 M€.

Tällä hetkellä monitoimitalohankkeen kustannusarvio on 25,89 M€. Muutos alkuperäiseen tavoitehinta-arvioon on 2,60 M€ (10,5 %). Pääurakan ja maansiirtotöiden (1,80 M€) kustannukset ovat olleet suuremmat kuin alkuperäisessä arviossa. Myös yleinen rakennuskustannusten nousu (0,80 M€) on kasvattanut kustannusarviota alkuperäisestä. Mikäli kohteeseen sovelletaan samoja vuokranlaskentaperiaatteita kuin lähtötilanteessa, niin vuosivaikutus vuokraan olisi 0,13 M€. Rovaniemen kaupunkikiinteistöt on valmistelemassa kohteesta vuokraesitystä kaupungille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Ylikylän monitoimitalohankkeen muutokset kustannuksissa.

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuokrasopimuksella sovitaan Ylikylän monitoimitalon vuokraamisesta 1.8.2021-31.7.2046 väliselle ajalle. Vuokranantajana toimii Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy ja vuokralaisena Rovaniemen kaupunki/ tilapalvelukeskus. Tilat tulevat Rovaniemen kaupungin sivistyspalveluiden käyttöön. 

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (KV § 100 14.12.2020) 32 § -mukaisesti tilajaosto päättää enintään 10 miljoonan tilainvestoinneista ja muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Käsiteltävän sopimuksen vuosivuokra on n. 3,97 miljoonaa euroa (sis. alv.) ja sopimuksen kokonaisarvo sopimishetken vuokratasolla laskettuna n. 99,14 miljoonaa euroa (sis. alv.). Sopimuksen kokonaisarvon suuruusluokan vuoksi on tulkinnanvaraista onko tilajaostolla toimivalta päättää tästä asiasta. Hallintosäännön 29 § mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin toimintojen yhteensovittamisesta sekä eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle, taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä. Tämän perusteella Kaupunginhallitus päättää vuokrasopimuksen hyväksymisestä. 

Vuokrasopimus esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen ja valtuuttaa tilapalvelukeskuksen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
 • Janne Sandgren, erityisasiantuntija, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuokrasopimuksella sovitaan Ylikylän monitoimitalon vuokraamisesta 1.8.2021-31.7.2046 väliselle ajalle. Kaupunginhallitus on 11.6.20218 § 266 päättänyt Ylikylän monitoimitalon rakennuttamisesta. Vuokranantajana toimii Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy ja vuokralaisena Rovaniemen kaupunki/ tilapalvelukeskus. Tilat tulevat Rovaniemen kaupungin sivistyspalveluiden käyttöön. 

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (KV § 78 9.8.2021) 32 § -mukaisesti tilajaosto päättää enintään 10 miljoonan tilainvestoinneista ja muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Sopimuksen kuukausivuokra on 214 913,50 (ALV 0%) ja sopimuksen kokonaisarvo sopimishetken vuokratasolle laskettuna noin 64,5 miljoonaa euroa (ALV 0%). Kaupunginhallitus on tulkinnut (KH § 472 29.11.2021) hallintosääntöä niin, että vuokrasopimuksesta päättää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen ja valtuuttaa tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukasesti.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.