Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Auttijärven ranta-asemakaava (lisäpykälä)

ROIDno-2018-2155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2019:

Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueen maanomistajat sekä Metsähallitus ovat hakeneet Auttijärven, Venejärven sekä Karjalanjärven ranta-alueille ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava laaditaan Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueille samanaikaisesti, mutta se käsitellään omina alueinaan molempien kuntien päätöksenteon ja sen hyväksymisen osalta. Ranta-asemakaavan laatijaksi maanomistajat sekä Metsähallitus ovat valtuuttaneet diplomi-insinööri Kimmo Mustosen KimmoKaava:sta ja sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Kaavan laatija on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistää Auttijärven ranta-asemakaavan laatimisen Rovaniemen kaupunginpuoleíselta osalta. Kaavan laatiminen saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Auttijärven ja sen ympäristön ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan Rovaniemen kaupunginpuoleisella alueella. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.8.2020:

Auttijärven ranta-asemakaava on pidetty uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5.2020. Uudelleen nähtäville asettamisesta sovittiin 29.11.2019 pidetyssä 1. viranomaisneuvottelussa. Nähtävilläpito ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Ranta-asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui asianhallintajärjestelmään kirjattuja mielipiteitä 2 kpl ja kirjattuja lausuntoja 3 kpl. Saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Alueelle on laadittu 1.6.2020 päivätty ranta-asemakaava, joka käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa osat 1 ja 2. Kaavakartoissa on kolme erillistä kaava-aluetta. Yksi sijoittuu Auttijärven luoteisosaan, toinen Auttijärven kaakkoisosaan ja kolmas Karjalanjärven ja Venejärven alueelle.

Ranta-asemakaavassa alueelle on muodostettu 11 korttelia, jotka sisältävät yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoa käsittävän rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2/rakennuspaikka. Lisäksi jokainen rakennuspaikka mahdollistaa toteuttaa 100 k-m2 talousrakennuksia. Kaavassa alueelle on muodostettu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta M sekä retkeily- ja ulkoilualuetta VR. Ranta-asemakaavan laadinnassa on huomioitu 1. viranomaisneuvottelussa sovitut kaavaan kohdistuvat toimenpiteet sekä valmisteluvaiheessa saapuneet Lapin maakuntamuseon, Lapin liiton sekä Lapin ELY -keskuksen lausunnot.

Kaavoitus esittää, että Auttijärven ranta-asemakaavan luonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.