Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen

ROIDno-2019-3764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

1.1.2020 voimaan tulevan hallintosäännön 29.6 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää kaupunginjohtajan sijaisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Esitys kokouksessa.

Päätös

Kaisa Laitinen ja Ville Vitikka poisutivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan varahenkilöksi 1.1. - 31.8.2020 väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 512 määrätä kaupunginjohtajan varahenkilöksi 1.1. - 31.8.2020 väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän. Varahenkilö toimii myös kaupunginhallituksen sekä kaupunginhallituksen nimitysjaoston ja hyte-jaoston varaesittelijänä.

Varahenkilön tulee pysyä selvillä kaupunginjohtajan tehtävistä ja hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön tilanteensta kokonaisuudessaan, jotta hän pystyy hoitamaan kaupunginjohtajan tehtävät asianmukaisesti tämän ollessa poissa.

Varahenkilönä toimiminen vaikuttaa olennaisesti työn vaativuuteen, minkä johdosta tehtäväkohtaista palkaa on KVTES II luvun 10 §:n perusteella tarkastettava.

Kaupunginhallituksen 27.4.2015 § 173 tekemän päätöksen mukaisesti toimialajohtajien varahenkilöille maksetaan ko. tehtävästä 300 euroa lisää tehtäväkohtaista palkkaa kuukaudessa. Kaupunginjohtajan varahenkilönä ennen organisaatiouudistusta toimineen kehitysjohtajan osalta varahenkilön tehtävä sisältyi tehtävänkuvaan ja huomioitiin tehtäväkohtaisessa palkassa.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan sijaiseksi määrätyn henkilöstöjohtaja Antti Määtän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 300 € / kk ajalla 1.1. - 31.8.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 29.6 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää kaupunginjohtajan sijaisen. 

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 512 määrätä kaupunginjohtajan varahenkilöksi 1.1. - 31.8.2020 väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän.  Kaupunginhallitus päätti 24.2.2020 § 85 kaupunginjohtajan sijaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan varahenkilöksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän 1.9.2020 - 31.8.2022.  Määtän tehtäväkohtainen palkka sijaisuuden ajan on kaupunginhallituksen 24.2.2020 § 85 päätöksen mukainen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö, johdon assistentti, Sarastia

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.