Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus vuonna 2020

ROIDno-2020-2484

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös se, että kunta toteuttaa kuntalain 118 § mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 § mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.  Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön 31.8.2020 mennessä.

Rovaniemen kaupungin taloudellinen tilanne on huonontunut viime vuosina merkittävästi. Tilinpäätös vuodelta 2019 oli n. - 31 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupungin vuosikate oli n. 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja tavoitteen toteutuminen on muun muassa koronaviruksesta johtuen epävarmaa. Rovaniemen kaupungin talous ei ole tasapainossa ja kaupungin aikaisemmilta vuosilta taseeseen kertynyt ylijäämä on supistumassa ja mikäli talouden kehitys jatkuu samanlaisena ylijäämä menetetään. Edellä mainitun johdosta on perusteltua esittää valtiovarainministeriölle harkinnavaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 2 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella: Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.