Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kaupunginhallituksen päätöksestä 27.4.2020 § 189 tehtyä valitusta

ROIDno-2017-1412

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 28.2.2020 hyväksynyt kaupunginlakimiehen seuraavan esityksen:

“Hallintolakimiehen viran (vakanssinumero 25710001) liitteenä oleva tehtävänkuvaus on päivitetty kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksessä 31.12.2019 § 99 edellytetyllä tavalla. Suoritetun tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella esitän, että tehtävä sijoitetaan hinnoittelukohdan 01ASI040 ryhmään 1.2A ja viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 4089,18 euroa.”

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 31.12.2019 § 99 sisältö on seuraava:

“Päätän siirtää Riitta Erolan suostumuksensa mukaisesti hallintolakimiehen virkaan (vakanssi 25710001) 1.1.2020 alkaen lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n tarkoittamalla tavalla hänen nykyisen virkansa lakatessa. Viran tehtävänkuvaus päivitetään ja viran tehtäväkohtainen palkka määritellään suoritettavan tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella 1.3.2020 mennessä. Riitta Erolan tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.1.-25.2.2020 on KVTES:n 2 luvun 10 §:n mukaisesti sama kuin hänen tehtäväkohtainen palkkansa kehitysjohtajan virassa.”

Riitta Erola on tehnyt kaupunginjohtajan 28.2.2010 § 15 tekemästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Erolalla on valitusoikeus asianosaisuuden ja kunnan jäsenyyden perusteella. Oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset perusteineen ovat tiivistetysti seuraavat:

Vaatimukset

Erolan hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkkataso tulee korjata samalle tasolle kuin toisella, miespuolisella hallintolakimiehellä, Miikka Ruokamolla tasa-arvo-, yhdenvertaisuus ja viranhaltijalain perusteella.

 

Perusteet

Perusteiden arviointi

Tehtävän vaativuusarviointia, pisteytystä tai muutakaan oikeudellista perustetta noin 500 euron tehtäväkohtaisen palkan erolle Ruokamon ja Erolan välillä ei ole esitetty.

 

 

 

Ero perustuu hallintolakimiesten tehtävänkuvien eroavuuksiin. Hallintolakimies Miikka Ruokamon tehtäviin on lisätty 1.5.2019 alkaen keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät ja viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty muutoksen johdosta 4592,62 euroa. Lisäksi Ruokamo toimii kaupunginlakimiehen sijaisena ja hän toimii juridisena asiantuntijana kaupungin koko organisaatiossa. Hänen tehtäväkohtainen palkkansa ennen 1.5.2019 oli sama kuin nyt hallintolakimiehen virkaan Riitta Erolalle vahvistettu tehtäväkohtainen palkka eli 4089,18 euroa. 

Lisäksi Riitta Erolan tehtävänkuva on jopa suppeampi kuin mikä oli Miikka Ruokamon tehtävänkuva ennen 1.5.2019, koska Erolan tehtävänkuva on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon juridisiin asiantuntijatehtäviin. Näin ollen työnantajalla olisi voinut olla perusteita arvioida Erolan hoitaman tehtävän vaativuus jopa Ruokamon ennen 1.5.2019 hoitaman tehtävän tehtävänkuvaa alhaisemmaksi.

Erolan yllätykseksi töihin pitkältä virkavapaalta (3.11.2019-23.2.2020) ja vuosilomalta (24.2.-1.3.2020) palatessaan hänen palkkatasonsa päätettiinkin olevan peräti kaksi palkkatasoa alempi Ruokamon tehtäväkohtaiseen palkkaan verrattuna. Erolan kanssa ei asiasta keskusteltu.

Tehtävän vaativuus on arvioitu 31.12.2019 yhteisesti sovitulla tavalla. Arvioinnin lopputuloksesta ei kuitenkaan ole 31.12.2019 sovittu. Erola on pyytänyt suullisesti helmikuussa 2020 kaupunginlakimieheltä rajattua tehtävänkuvaa. Tehtävän vaativuus on arvioitu laaditun tehtävänkuvan ja kaupungin tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Nyt tehty päätös on ”arvioitu” ilman asianmukaista menettelyä eikä tehtäväkuvaakaan ole hyväksytty tai käyty läpi Erolan kanssa.

 

Tehtävän vaativuus on arvioitu KVTES:n ja kaupungin tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän edellyttämällä tavalla kokonaisarviointiin perustuen. Tehtävänkuvaa ei ole voitu käydä läpi Erolan kanssa ennen palkkauksen vahvistamista hänen ollessaan virkavapaalla. Tehtävänkuvauksesta ja palkkauksesta päättää työnantaja työnjohto-oikeudella, eikä palkkauspäätös edellytä työntekijän hyväksyntää.

Palkkataulukossa vuodelta 2017 hallintolakimiehellä oli palkkataso määritelty hinnoittelemattomien tehtävien osalta ollen jo tuolloin 4491,01 euroa kuukaudessa. Kun otetaan huomioon tulleet palkankorotukset, näyttää nyt tehty palkkatasopäätös mielivaltaiselta ollen nyt 400 euroa vähemmän saman tehtäväalueen lakimiestyöstä kuin vuonna 2017.

Nykyisen kaupunginlakimies Ville Vitikan tuolloin hoitaman hallintolakimiehen viran tehtäväalaan sisältyi keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät ja kaupungin kaikkien toimialojen juridiset asiantuntijatehtävät.

 

 

Kaupunginlakimies Ville Vitikka on esittänyt vaalitoimitsijana olemisen niin vaativaksi, että se selittäisi palkkaeron. Kuitenkin satunnaisesti tapahtuva, ei säännöllisesti jokapäiväisiin työtehtäviin kuuluvat asiat on KVTES:n mukaan arvioitava erikseen ja se tulee se tehdä KVTES:n periaatteita noudattaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työnantajalla on oikeus arvioida tehtävien vaativuus ja on myös työnantajan ratkaistavissa, milloin tehtävän vaativuus muuttuu määräajaksi ja milloin pysyvästi. 

Huomautettakoon, ettei Ruokamo toimi oikaisuvaatimuksessa väitetyllä tavalla vaalitoimitsijana, vaan keskusvaalilautakunnan sihteerinä, eikä näiden kahden vaalitehtävän vastuita tai sisältöä voidaan miltään osin millään tasolla pitää keskenään rinnasteisina.

Vaalien järjestämisvastuuseen liittyvien keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävien hoito alkaa vaalista riippuen n. 5-6 kk ennen vaaleja. Ajanjaksolla 2011-2019 Rovaniemen kaupungin alueella on järjestetty seuraavat vaalit:

Eduskuntavaalit 2011;​

Kuntavaalit 2012;​

Tasavallan presidentinvaali 2012;​

Europarlamenttivaalit 2014;​

Eduskuntavaalit 2015;​

Kuntavaalit 2017;​

Tasavallan presidentinvaali 2018;​

Eduskuntavaalit 2019;​

Europarlamenttivaalit 2019.

Työnantajan näkemyksen mukaan keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävään sisältyvä vaalien järjestämisen johtamisvastuu nostaa olennaisesti hallintolakimiehen viran vaativuutta erityisesti vaalien yhteydessä, mutta on huomioitava, että keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävä vaatii tehtävän aktiivista hoitamista myös vaalien välillä (mm. vastuut liittyen valtuuston kokoonpanoon ja varavaltuutettujen nimeämiseen).  

Perustehtävä on pääpiirteissään hallintolakimiehillä samanlainen. Erolan hoitaman hallintolakimiehen tehtäväkuva ja resurssi on suunnattu sosiaali- ja terveystoimen juridisiin asioihin.

Erolan hoitaman hallintolakimiehen viran tehtävänkuvaus on toiseen hallintolakimiehen virkaan nähden kapea-alaisempi, koska siihen ei sisälly keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävää ja koska tehtävänkuva on rajattu koskemaan kaupungin kaikkien toimialojen sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon juridisia asiantuntijatehtäviä.

Lisäksi herää aiheesta kysymys, miksi hallintolakimiehen vuonna 2017 hoitama tehtävä onkin yhtäkkiä vuonna 2020 yli 400 euroa vähemmän vaativa.

Ero johtuu siitä, että vuonna 2017 hallintolakimiehen tehtävään sisältyi keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät, eikä tehtävä ollut tuolloin miltään osin rajattu koskemaan tiettyyn toimialaan liittyviä tehtävävastuita.  

Yhteenveto: Tehtävänkuvaus on laadittu ja tehtävän vaativuus arvioitu asianmukaisesti. Palkkaus on vahvistettu samalle tasolle kuin vastuualueeltaan laajempaa tehtävää hoitaneelle miehelle. Työnantaja ei ole syrjinyt Erolaa palkkausta määritellessään. Erolan oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Hallintolain 34 §:n perusteella asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista hänen vahingokseen, eikä vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä. Koska oikaisua vaaditaan Erolan eduksi ja Erola on itse oikaisuvaatimuksen tekijä, kuuleminen on tarkoituksetonta.

Oikaisuvaatimusten käsittely

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös. 

Johtopäätökset

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksessä 28.2.2020 § 15 ei ole laillisuusvirheitä eikä oikaisuvaatimuksen hyväksyminen ole tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Johanna Ojala-Niemelä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.16.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin palveluksessa oleva henkilö on esittänyt kaupunginhallitukselle vaatimuksen 20 000 euron suuruisen hyvityksen maksamisesta. Vaatimus perustuu yhdenvertaisuuslakiin (633/1982) ja lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja liittyy kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen 28.2.2020 § 15.

Kaupunginhallitus on käsitellyt edellä todetusta kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen 27.4.2020 ja hylännyt sen perusteettomana. Hyvitysvaatimuksen perustelut ovat keskeisiltä osiltaan yhtenevät oikaisuvaatimuksen kanssa. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyn päätöksen perusteluissa todetaan, että erot hallintolakimiesten tehtäväkohtaisissa palkoissa perustuvat hallintolakimiesten tehtävänkuvien eroavuuksiin.

Hyvitysvaatimuksen tekijällä on mahdollisuus nostaa kaupunkia vastaan asiaan liittyvä kanne Lapin käräjäoikeudessa. Lapin käräjäoikeudessa on vireillä hyvitysvaatimuksen tekijän toiseen palkkapäätökseen kohdistunut luonteeltaan vastaava, takaisinsaantimenettelyllä takaisin käsittelyyn palautunut kanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä hyvitysvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti  kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa kaupunginhallituksen päätöksestä 27.4.2020 § 189 tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Valituksenalaisella päätöksellä kaupunginhallitus päätti hylätä Riitta Erolan oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginjohtaja Esko Lotvosen viranhaltijapäätöstä 28.2.2020 § 15, jolla vahvistettiin hallintolakimiehen viran (vakanssinumero 25710001) tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4089,18 euroa.

Valituksessa vaaditaan

  • hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 189 tekemä päätös hylätä Erolan oikaisuvaatimus,

  • kaupunkia maksamaan Erolalle samaa tehtäväkohtaista palkkaa 1.3.2020 alkaen kuin miespuoliselle hallintolakimiehelle viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä,

  • hallinto-oikeutta käsittelemään asia yhdessä Erolan aiemmin tekemän kunnallisvalituksen kanssa,

  • kaupunkia korvaamaan Erolan oikeudenkäyntikuluja 3600 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä.

Valituksen perusteet ilmenevät liitteenä olevasta lausuntopyynnöstä. Valituksen johdosta on laadittu lausuntoluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 2.9.2020 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.