Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Poikkeamislupahakemus 698-409-20-110, Tähkäpolku Saarenkylä

ROIDno-2020-2715

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta siten, että saisi rakentaa ostamalleen kiinteistön määräalalle omakotitalon sekä autotallin katoksella. Määräala sijaitsee Saarenkylän alueella ja se on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M. 

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Poikkeamislupahakemuksesta on lisäksi keskusteltu kaupungin maankäyttöryhmässä, joka ei myöskään puolla luvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole kaavassa osoitettu  lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee lisäksi junaradan välittömässä läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Ottaen huomioon voimassa olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista poikkeamislupamenettelyllä, jolla alueelle muodostettaisiin uusi rakennuspaikka. Alueen soveltuvuus asuinrakentamiseen tulisi tutkia asemakaavan muutoksella. Asemakaavan muutoksen yhteydessä rakentamisen edellytykset ja vaikutukset selvitetään laajemmin ja vuorovaikutus sekä osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. 

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110  ei sallita poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin katoksella. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 2.9.2020.

Päätös

Kalervo Björkbacka esitti Hannu Ovaskaisen ja Matti Henttusen kannattamana, että poikkeamislupa myönnetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Björkbackan esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Sanna Karhu liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 17.28. Heikki Autto liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 17.39.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Juhani Juuruspolvi, Maria-Riitta Mällinen, Liisa Ansala, Sanna Karhu, Harri Rapo, Sanna Luoma, Maarit Simoska, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 3 kpl 27%

  Hannu Ovaskainen, Kalervo Björkbacka, Matti Henttunen

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)