Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Suopungin kentän vuokraaminen / Rovaniemen käyttökoirat ry

ROIDno-2020-821

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Björkbacka, vt. kaupungingeodeetti, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Käyttökoirat ry on hakenut kaupungin omistuksessa olevaa karttaliitteen mukaista aluetta vuokralle kiinteistöistä 12-9904-0 ja 12-9903-0 (Suopungin hiekkakenttä). Tarkoituksena on saada toimiva koiraurheilualue. Yhdistyksen toiminnasta on kerrottu tarkemmin yhdistyksen hakemuksessa. Hakijan tarkoituksena on toteuttaa kentälle puolilämmin harjoitushalli.

Alueen yhteispinta-ala on noin 6000 m2 ja se koostuu asemakaavan mukaisesta lähivirkistysalueesta (VL) ja urheilualueesta (U). Pysäköinti voidaan osoittaa vuokra-alueen viereiselle olevalle hiekkakentälle.

Maankäyttöryhmässä 30.1.2020 on käsitelty hakemusta ja siihen on suhtauduttu myönteisesti. Alue voidaan vuokrata 10 vuodeksi. Virkistys- ja urheilualueelle käypä vuosivuokra on 0,10 e/m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa rekisteröidyistä yleisistä alueista 12-9904-0 ja 12-9903-0 muodostuvan n. 6000 m2 karttaliitteen mukaisen alueen Rovaniemen Käyttökoirat ry:lle seuraavin ehdoin koiraurheilualueeksi:

 1. Vuokra-aika on 1.4.2020 - 31.3.2030
 2. Alueen perusvuokra on 600 e/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
 3. Vuokrasopimuksen siirtäminen kolmannelle edellyttää kaupungin suostumusta.
 4. Vuokrasopimuksen ehdoissa tulee ottaa huomioon pohjavesialueen rajoitteet.
 5. Vesi-, viemäri- ja sähköliittymien käytöstä tulee sopia erikseen.
 6. Muut sopimuksen ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 136 vuokrata Suopungin urheilukentän 10 vuoden määräajaksi Rovaniemen Käyttökoirat ry:lle. Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa kentälle puolilämmin halli koiraurheilutarkoitukseen. Hallin rakentamisen rahoitusjärjestelyt edellyttävät kuitenkin, että vuokrasopimus on yhdistyksen sijaan hallin omistavalla yhtiöllä. Yhdistys on valmistellut hallin rakentamista siten, että hallin rakennuttaisi yhdistyksen määräysvallassa oleva osakeyhtiö. Yhdistyksen yleinen kokous on päättänyt tehdä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen rakennettavasta hallista ja lisäksi päättänyt pääomasijoituksesta perustettavaan yhtiöön. Yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen osakeyhtiömuotoisen halliyhtiön perustamisesta. Hallin rahoitusneuvotteluissa edellytyksenä on lisäksi ollut 30 vuoden maanvuokrasopimus, joka on siirtokelpoinen.   

Yhdistys on tehnyt esityksen Rovaniemen kaupungille, että kaupunginhallituksen 30.3.2020 päättämä ja 24.4.2020 osapuolten allekirjoittama maanvuokrasopimus puretaan ja Suopungin urhelukentän alueesta tehdään uusi maanvuokrasopimus perustettavan yhtiön kanssa 30 vuodeksi. Sopimuksen tulisi olla siirtokelpoinen jolloin sitä voidaan käyttää vakuutena hankkeelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. Rovaniemen Käyttökoirat ry:n kanssa 24.4.2020 allekirjoitettu maanvuokrasopimus päätetään 30.9.2020.
 2. Kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 136 päätöksen ja liitekartan mukaisesta alueesta tehdään uusi maanvuokrasopimus perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:
 •  Vuokra-aika on 1.10.2020 - 30.9.2050,
 •  Alue vuokrataan koiraharrastus- ja urheilutoimintaa varten. Muu käyttötarkoitus alueella on kielletty.
 •  Alueen perusvuokra on 600 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
 •  Vuokrasopimus on vapaasti siirrettävissä kolmannelle osapuolelle (siirtokelpoinen)
 •  Alueelle tulee toteuttaa 3 vuoden kuluessa kaupungin hyväksymän suunnitelman mukainen halli koiraurheilutarkoitukseen.   
 •  Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen 30.3.2020 § 136 mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Käyttökoirat ry, paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka, Ylijääskö, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.