Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 169 1. kaupunginosan korttelin 34, Kiela II, luovutusehdot

ROIDno-2018-1975

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2007 § 323 yhteistoimintasopimuksen, joka koskee 1. kaupunginosan kortteleita 33 ja 34 (Kiela-korttelit). Kortteli 33 on toteutettu kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Korttelin 34 osalta alueen asemakaavamuutos on tullut voimaan 18.12.2017.

Kortteleiden luovutusten periaatteet on päätetty 24.6.2013 § 269. Kaupunki on teettänyt ulkopuolisen arvion korttelin 34 rakennusoikeuden hinnan määrittelystä, jonka perusteella YIT Suomi Oy:n kanssa on neuvoteltu luovutusehtojen yksityiskohdista korttelin 34 osalta liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.1.2020 mukaisesti.

Pääperiaatteena on, että Kiela-alueen kortteli 34 toteutetaan samalla konseptilla, kuin kortteli 33 ja kunnioittaen alueella järjestetyn arkkitehtikilpailun tulosta sekä voimassa olevaa asemakaavaa. Alue vuokrataan perustettaville asunto-osakeyhtiöille siten, että vuotuinen perusvuokra jakaantuu asunto-osakeyhtiöiden kesken niiden rakennusoikeuksien suhteessa ja vuokranmaksu astuu voimaan vaiheittain, kun rakennusten rakennuslupa on haettu. 

YIT Suomi Oy:n tavoitteena on toteuttaa kortteli 34 oheisen tavoiteaikataulun (liite 3) mukaisesti siten, että koko alue valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Liitteenä 1 olevan YIT Suomi Oy:n/perustettavien asunto-osakeyhtiöiden ja Rovaniemen kaupungin välisen maanvuokrasopimusluonnoksen kohdan 4 mukaisesti tontin vuosivuokra perustuu hinnoitteluun 392,30 €/kem2, josta vuosivuokra on 5 %. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, 13.000 kem2, perusteella alueen täysi vuosivuokra on n. 255.000 €/vuosi. Liitteessä 4 on toteutussuunnitelman perusteella arvioitu vuosivuokran muuttuminen rakentamisaikana. Korttelissa sijaitsevien rakennusten luovutuksesta vuokralaiselle tilajaosto tekee erillisen päätöksen hallintosäännön mukaisesti.  

Korttelissa 34 sijaitsevan suojellun rakennuksen osalta laaditaan erillinen maanvuokrasopimus liitteen 2 mukaisesti. Suojeltu rakennus luovutetaan vuokralaiselle erillisellä tilajaoston päätöksellä hallintosäännön mukaisesti. Neuvotteluissa on sovittu, että rakennus myydään vuokralaiselle 50.000 euron kauppahinnalla. Suojellun rakennuksen vuokra-alueelle muodostetaan tarvittaessa oma tontti korttelia koskevalla tonttijakomuutoksella. 

Kohteen vuokra-alueen ja muodostettavan tontin maanvuokra perustuu hinnoitteluun 324 €/kem2, jossa on huomioitu suojelun vaikutus rakennusoikeuden arvoon. Asemakaavassa suojellulle kohteelle on merkitty rakennusoikeutta 650 kem2, jonka perusteella kohteen perusvuokra on 10.530 €/v. Sopimuksen mukaista perusvuokraa ei peritä viideltä ensimmäiseltä vuodelta tai mikäli rakennukseen toteutetaan yhteisöllisiä tiloja korttelissa oleville asunto-osakeyhtiöille. Mikäli vuokraoikeus tai sen hallintaan oikeutettavat osakkeet siirretään kolmannelle tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu muuksi kuin yhteiskäyttötiloiksi, on kaupungilla oikeus periä vuotuista perusvuokraa siirron tai muutoksen ajankohdasta lähtien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen YIT Suomi Oy:n/perustettavien yhtiöiden lukuun.
  2. hyväksyä liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen YIT Suomi Oy:n/perustettavan yhtiön lukuun.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikkaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

YIT Suomi Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen, Tilapalvelut/Latvala