Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 1. kaupunginosan korttelin 34, Kiela II, luovutusehdot

ROIDno-2018-1975

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2007 § 323 yhteistoimintasopimuksen, joka koskee 1. kaupunginosan kortteleita 33 ja 34 (Kiela-korttelit). Kortteli 33 on toteutettu kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Korttelin 34 osalta alueen asemakaavamuutos on tullut voimaan 18.12.2017.

Kortteleiden luovutusten periaatteet on päätetty 24.6.2013 § 269. Kaupunki on teettänyt ulkopuolisen arvion korttelin 34 rakennusoikeuden hinnan määrittelystä, jonka perusteella YIT Suomi Oy:n kanssa on neuvoteltu luovutusehtojen yksityiskohdista korttelin 34 osalta liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.1.2020 mukaisesti.

Pääperiaatteena on, että Kiela-alueen kortteli 34 toteutetaan samalla konseptilla, kuin kortteli 33 ja kunnioittaen alueella järjestetyn arkkitehtikilpailun tulosta sekä voimassa olevaa asemakaavaa. Alue vuokrataan perustettaville asunto-osakeyhtiöille siten, että vuotuinen perusvuokra jakaantuu asunto-osakeyhtiöiden kesken niiden rakennusoikeuksien suhteessa ja vuokranmaksu astuu voimaan vaiheittain, kun rakennusten rakennuslupa on haettu. 

YIT Suomi Oy:n tavoitteena on toteuttaa kortteli 34 oheisen tavoiteaikataulun (liite 3) mukaisesti siten, että koko alue valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Liitteenä 1 olevan YIT Suomi Oy:n/perustettavien asunto-osakeyhtiöiden ja Rovaniemen kaupungin välisen maanvuokrasopimusluonnoksen kohdan 4 mukaisesti tontin vuosivuokra perustuu hinnoitteluun 392,30 €/kem2, josta vuosivuokra on 5 %. Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, 13.000 kem2, perusteella alueen täysi vuosivuokra on n. 255.000 €/vuosi. Liitteessä 4 on toteutussuunnitelman perusteella arvioitu vuosivuokran muuttuminen rakentamisaikana. Korttelissa sijaitsevien rakennusten luovutuksesta vuokralaiselle tilajaosto tekee erillisen päätöksen hallintosäännön mukaisesti.  

Korttelissa 34 sijaitsevan suojellun rakennuksen osalta laaditaan erillinen maanvuokrasopimus liitteen 2 mukaisesti. Suojeltu rakennus luovutetaan vuokralaiselle erillisellä tilajaoston päätöksellä hallintosäännön mukaisesti. Neuvotteluissa on sovittu, että rakennus myydään vuokralaiselle 50.000 euron kauppahinnalla. Suojellun rakennuksen vuokra-alueelle muodostetaan tarvittaessa oma tontti korttelia koskevalla tonttijakomuutoksella. 

Kohteen vuokra-alueen ja muodostettavan tontin maanvuokra perustuu hinnoitteluun 324 €/kem2, jossa on huomioitu suojelun vaikutus rakennusoikeuden arvoon. Asemakaavassa suojellulle kohteelle on merkitty rakennusoikeutta 650 kem2, jonka perusteella kohteen perusvuokra on 10.530 €/v. Sopimuksen mukaista perusvuokraa ei peritä viideltä ensimmäiseltä vuodelta tai mikäli rakennukseen toteutetaan yhteisöllisiä tiloja korttelissa oleville asunto-osakeyhtiöille. Mikäli vuokraoikeus tai sen hallintaan oikeutettavat osakkeet siirretään kolmannelle tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu muuksi kuin yhteiskäyttötiloiksi, on kaupungilla oikeus periä vuotuista perusvuokraa siirron tai muutoksen ajankohdasta lähtien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen YIT Suomi Oy:n/perustettavien yhtiöiden lukuun.
  2. hyväksyä liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen YIT Suomi Oy:n/perustettavan yhtiön lukuun.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikkaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

YIT Suomi Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen, Tilapalvelut/Latvala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.