Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Alueidenkäytön strategian päivittäminen

ROIDno-2019-3014

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungille on valmistunut alueidenkäytön strategia vuonna 2006, joka on ohjannut maankäyttöä ja kaavoitusta yleisellä tasolla. Strategiaa päivitettiin vuonna 2012, jonka lisäksi teetätettiin erillisselvitykset kaupan ja matkailun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä sekä Lapin suurista investoinneista ja niiden tulevaisuuden näkymistä.

Alueidenkäytön strategian päivittäminen tietyiltä osin palvelee yleiskaavan laatimista. 

Rovaniemen kaupungin asukasluku on kasvanut melko tasaisesti ja merkittävän kasvusysäyksen Rovaniemi sai vuonna 2006 kun kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät.
Rovaniemi on yhdistymisen jälkeen houkutellut uusia investointeja, yritystoimintaa, asukkaita ja matkailijoita. Tämä näkyy asuin -, matkailu- ja toimitilarakentamisena eri puolilla kaupunkia. Erityisen voimakkaasti on kehittynyt ydinkeskusta ja sen lähialueet. Kasvua on ohjattu alueidenkäytön strategialla, joka laadittiin vuonna 2006 ja päivitettiin 2012.

Tällä strategiapäivityksellä ajantasaistetaan keskeisen alueen maankäytön valintoja ja valmistellaan yleiskaavoituksen käynnistämistä. Aikaisempiin strategioihin verrattuna nyt on tarkasteltu erityisesti Rovaniemen potentiaalisia kasvusuuntia ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia keskustassa ja sen lähialueilla. Tarkastelu on toteutettu systemaattisesti mm. kustannusten ja aluetalouden, tehokkuuden ja kestävyyden näkökulmista.

Rovaniemen alueidenkäytön strategian laatimisesta on vastannut Sweco Ympäristö Oy.

Alueidenkäytön strategia on kasvun ja uusien toimintojen sijoittumisen mahdollistava ja eri toimintoja yhteensovittava maankäytön suunnitelma. Väestötavoite on haarukassa 70 000 – 80 000 asukasta, mutta suunnitelma mahdollistaa pitkällä tähtäimellä jopa 100 000 asukkaan sijoittumisen keskeiselle alueelle. Rovaniemen alueidenkäytön strategian tavoitevuosi on 2035. Strategiaa päivitetään säännöllisesti ja se toteutuu mm. yleiskaavoituksen ja muun kehittämisen kautta. Osana alueidenkäytön strategiaa on laadittu Rovaniemen kasvusuuntien tarkastelu. Päivitystyöstä on vastannut Sweco Ympäristö Oy ja kasvusuuntien tarkasteluun on osallistunut myös Ramboll Oy. Kasvusuuntien vertailua koskeva raportti on tämän strategian liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen 2.2.2021 päivätyn alueidenkäytön käytön strategian loppuraportin.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan, Maarit Simoskan, Maria-Riitta Mällisen, Matti Henttusen, Hannu Ovaskaisen ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että Alueidenkäytön strategia lähetetään uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisuudessa huomioidaan myös Rovaniemen kyläalueet ja erityisesti palvelukylien kehittäminen. 

Juhani Juuruspolvi esitti Päivi Alaojan kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn alueiden käytön strategian ja päättää jatkaa seuraavasti Alakemijoki, Ounasjoki, Sodankyläntie, Yläkemijoen ja Ranuantien osalta.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu palautussesitys, jotan asian palauttamisesta tulee äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palautuksen kannalla vastaavat EI. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uudelleen vamisteltavaksi.

Juhani Juuruspolvi pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteen: "Esitys alueiden käytön strategiasta on perusteellisesti valmisteltu päätettäväksi  sekä sen jälkeen jatkettavaksi  seuraavasti, Alakemijoki, Ounasjoki, Sodankyläntie, Yläkemijoki ja Ranuantien osalta. Asian siirtäminen uudelleen valmisteluun viivästyttää strategian täytäntöönpanoa sekä suunnittelua ja kehittämistä ydinkaupungin osalta."

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 18%

    Päivi Alaoja, Juhani Juuruspolvi

  • Ei 9 kpl 82%

    Maarit Simoska, Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Sanna Karhu, Matti Henttunen, Susanna Junttila, Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.