Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020

ROIDno-2020-1820

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki (1§) edellyttää, että palvelut järjestetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§).  

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus on kaupungin hyvinvointijohtamisen arvioinnin ja raportoinnin työväline, sekä poliittisen päätöksenteon tuki. Se toimii kaupunkistrategian laadinnan ja talousarviosuunnittelun tukena sekä pohjana valtuustokaudelle 2021 - 2025 laadittavalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalle, jonka valmistelu aloitetaan tämän kertomuksen valtuustokäsittelyn jälkeen. Kyseinen suunnitelma tulee sisältämään ne painopisteet (ilmiöt), joihin tulevalla valtuustokaudella tulee kiinnittää huomiota ja kohdistaa toimenpiteitä. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sisällytetään osaksi talousarviota ja sen seuranta tapahtuu osana tilinpäätöstä. 

Tämä "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020" sisältää laajan katsauksen indikaattoreihin sekä kuntalaisten kokemaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Lisäksi mukana on nykyiselle valtuustokaudelle vuonna 2017 hyväksytyn (KV 11.12.2017, § 162) hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi.

Aiemmin yhdessä osassa käsitelty asiakirja (hyvinvointikertomus ja -suunnitelma) on nyt jaettu kahtia 

  • kertomusosioon, jonka käsittelee nykyinen kaupunginvaltuusto ja
  • suunnitelmaosioon, jonka käsittelee tuleva kaupunginvaltuusto.

Muutos mahdollistaa valtuustokauden päättyessä tapahtuvan tarkastelun asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä aiempaa jatkuvamman hyvinvointi- ja turvallisuusperinnön siirtymisen valtuustolta toiselle.

Kertomus on nimetty nyt ensimmäistä kertaa hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseksi. Muutos tuo esille arjen turvallisuuden keskeistä roolia hyvinvointityössä. Sisällöllisesti keskeisempi muutos suhteessa aiempaan tapahtuu tulevan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä, jossa arjen turvallisuus nostetaan aiempaan selkeämmin esiin. Kertomuksen uudenlainen nimeäminen ja teemojen yhdessä käsittely toteutetaan useimmissa Lapin kunnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020" hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityissuunnittelija Samppa Määttää ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi
  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki (1§) edellyttää, että palvelut järjestetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§).  

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus on kaupungin hyvinvointijohtamisen arvioinnin ja raportoinnin työväline, sekä poliittisen päätöksenteon tuki. Se toimii kaupunkistrategian laadinnan ja talousarviosuunnittelun tukena sekä pohjana valtuustokaudelle 2021 - 2025 laadittavalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalle, jonka valmistelu aloitetaan tämän kertomuksen valtuustokäsittelyn jälkeen. Kyseinen suunnitelma tulee sisältämään ne painopisteet (ilmiöt), joihin tulevalla valtuustokaudella tulee kiinnittää huomiota ja kohdistaa toimenpiteitä. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sisällytetään osaksi talousarviota ja sen seuranta tapahtuu osana tilinpäätöstä. 

Tämä "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020" sisältää laajan katsauksen indikaattoreihin sekä kuntalaisten kokemaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Lisäksi mukana on nykyiselle valtuustokaudelle vuonna 2017 hyväksytyn (KV 11.12.2017, § 162) hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi.

Aiemmin yhdessä osassa käsitelty asiakirja (hyvinvointikertomus ja -suunnitelma) on nyt jaettu kahtia 

  • kertomusosioon, jonka käsittelee nykyinen kaupunginvaltuusto ja
  • suunnitelmaosioon, jonka käsittelee tuleva kaupunginvaltuusto.
     

Muutos mahdollistaa valtuustokauden päättyessä tapahtuvan tarkastelun asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä aiempaa jatkuvamman hyvinvointi- ja turvallisuusperinnön siirtymisen valtuustolta toiselle.

Kertomus on nimetty nyt ensimmäistä kertaa hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseksi. Muutos tuo esille arjen turvallisuuden keskeistä roolia hyvinvointityössä. Sisällöllisesti keskeisempi muutos suhteessa aiempaan tapahtuu tulevan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä, jossa arjen turvallisuus nostetaan aiempaan selkeämmin esiin. Kertomuksen uudenlainen nimeäminen ja teemojen yhdessä käsittely toteutetaan useimmissa Lapin kunnissa.

(Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto käsittelee kertomuksen kokouksessaan to 29.4.2021. Hyte-jaoston hyväksymä kertomus liitetään kaupunginhallituksen kokousaineistoon jaoston kokouksen jälkeen.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017 - 2020" hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityissuunnittelija Samppa Määttää ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.