Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 LISÄPYKÄLÄ: Erä- ja luontokulttuurimuseohanke (lisäpykälä)

ROIDno-2021-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomeen on syntymässä uusi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä Erä- ja luontokulttuurimuseo. Suunnitteluvaiheessa olevasta museosta rakentuu kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka. Museon aihealueita ovat metsästys, kalastus, luonnontuotteiden keräily, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö. Hankkeen taustalla ovat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys. 

Tavoitteena on vähintään 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset. Karkeasti arvioiden investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat 27-30 miljoonaa euroa (n. 5300 neliötä, neliöhinnan ollessa 5100-5700 euroa). Museon suunnitellut vuosikulut ovat arviolta 2,4 miljoonaa euroa ja oletettu asiakasmaksutuotto on 0,3 - 0,5 miljoonaa euroa. Asiakasmaksutuotoissa on tällä hetkellä huomioitu ainoastaan pääsylipputuotto. Muita mahdollisia palvelumaksutuottoja arvioidaan vielä erikseen. Sijaintikunnan omarahoitusosuuden arvioidaan tällä hetkellä olevan vuositasolla 0,8 -1,4 miljoonaa riippuen muun muassa rakennushankkeelle saatavasta valtionavusta ja vuosittaisista valtionosuuksista. Valmisteluvaiheen kustannuksia kartoitetaan parhaillaan. Tilainvestoinnin osuus tarkentuu sen jälkeen, kun Rovaniemen tarjoama sijaintikohde valitaan ja viedään laskentaan. 

Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa selvitetään, mistä kunnasta tulee Suomen ensimmäisen Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikka. Kiinnostuneiden kuntien tuli esitellä perusteltu kiinnostuksensa tammikuun 2021 loppuun mennessä. Kuntien oli tällöin esiteltävä ehdotuksensa museon tiloiksi, näkemyksensä vierailijapotentiaalista, alueensa tarjoamat resurssit ja synergiaedut museolle sekä alustavan valmiutensa museohankkeen rahoittamiseksi. 

Rovaniemen kaupunki ilmoitti kiinnostuksensa ja eteni seuraavaan vaiheeseen. Kaupunkikumppanihaku kiinnosti laajasti suomalaisia kaupunkeja ja seutukuntia. Rovaniemi korosti hakemuksessaan hienoja sijaintivaihtoehtoja, valmiina olevia potentiaalisia kumppanuuksia sekä matkailua, joka tuo kaupunkiin vuosittain runsaan määrän vierailijoita, unohtamatta paikallisille tarjottavaa mahdollisuutta kokea lisää luonnon ja ihmisen läheisestä, erityisen merkityksellisestä suhteesta.

Hakuprosessi etenee siten, että seuraavaksi Rovaniemi saa vieraakseen 26.2.2021 arviointiryhmän. Tällöin Rovaniemi esittelee neuvotteluissa niitä toimintaedellytyksiä, joita kaupunki voi tarjota museolle pitkällä tähtäimellä. Neuvottelujen (II vaiheeseen valitut kaupungit) tulokset esitellään rahoittaville ministeriöille ja varsinainen sitova tarjouspyyntö toimitetaan kilpailun kolmanteen vaiheeseen eteneville kaupungeille. Päätöksen museon sijaintikaupungista tekevät mukana olevien museoyhdistysten hallitukset yhdessä rahoittavien ministeriöiden kanssa  

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen ja siinä esitetyn arvionvaraisen talousvaikutuksen tiedoksi ja päättää, että kaupunki on edelleen mukana Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeessa, ja että valmistelua jatketaan. Museohankkeessa voidaan edetä tarjouspyynnön valmisteluvaiheeseen. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomen Metsästysmuseo ry:n hallinnoima, maa- ja metsätalousministeriön resursoima Erä- ja luontokulttuurimuseon kehittämishankkeen tammikuun lopussa päättyneeseen sijaintipaikkahakuun osallistui 25 kuntaa. Kehittämishanke on valinnut näistä viisi kuntaa, Riihimäen, Rovaniemen, Oulun, Pyhtään ja Imatran mukaan toiselle tarjouskierrokselle. Tarjouspyynnössä ( liitteenä) pyydetään antamaan sitova tarjous Erä- ja luontokulttuurimuseon tukemisesta, mikäli museo sijoittuisi Rovaniemelle. Tämä nyt annettava tarjous ei poissulje muita kuntia. Toisen tarjouskierroksen jälkeen kolmannessa vaiheessa 2-3 sijainnille laaditaan toteutuskonsepti, jossa kuvataan räätälöidysti kuhunkin sijaintiin sovitettu toteutustapa, laajuus, asiakkuudet, toiminnan potentiaali ja toimijuuksiin  kytkeytyvät synergiaedut ja yhteistyömahdollisuudet, palvelut ja talouden rakenne. Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeella on merkitystä aluetalouteen, sijoittuvien työpaikkojen määrään, Rovaniemen kansainväliseen sekä kotimaiseen matkailuun sekä lisäarvoa yhtenä osana Arktikumin rannan museokokonaisuutta. Arviomme kävijämääristä sekä aluetalousvaikutuksista on varovaisen alhainen, koska ainakin alkuvaiheessa museo täydentää jo olemassa olevaa Rovaniemen kulttuuritarjontaa. Arvioinnin tuloksena esitämme  alla olevan tarjouksen:

  • Rovaniemen kaupungin toimintatuki Erä- ja luontokulttuurimuseolle on 300.000 euroa vuosittain, mikäli museo toiminta toteutetaan säätiön toimesta
  • kaupunki varautuu oman taseen kautta tai omistamansa yhtiön kautta mahdollisesti perustettavan yhtiön lukuun rahoittamaan enintään 10 miljoonan euron suuruisen museorakennusinvestoinnin (joka on 50% investoinnin kokonaiskustannuksesta), josta Erä- ja luontokulttuurimuseo sitoutuu maksamaan markkinaehtoista vuokraa, jolla investointi katetaan
  • lisäksi kaupunki sitoutuu kertaluonteiseen panostukseen 200.000 euroa museon säätiön pääomaan, jolla katetaan perustamishankkeen kuluja vuosina 2022 ja 2023
     

Rovaniemen kaupunki pidättää oikeuden vetäytyä tarjouksesta, mikäli laskelmissa käytetyt valtion tuet eivät toteudu täysimääräisesti. Mikäli tarjousneuvottelut eivät johda sopimukseen museon perustamisesta, on Rovaniemen kaupungilla oikeus vetäytyä tarjouksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa Erä- ja luontokulttuurimuseon tarjouspyyntöön LIITTEEN (ei verkkojulkinen, JulkL 6 § 3 kohta) mukaisen tarjouksen. 

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota sekä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.22 - 17.45. Todettiin että Heikki Autto ja Jukka Kujala olivat poistuneet tauon aikana.

Maarit Simoska esitti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää antaako kaupunki Erä- ja luontokulttuurimuseon tarjouspyyntöön LIITTEEN (ei verkkojulkinen, JulkL 6 § 3 kohta) mukaisen tarjouksen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ryhmien puheenjohtajien yhteisen esityksen mukaisesti, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää antaako kaupunki Erä- ja luontokulttuurimuseon tarjouspyyntöön LIITTEEN (ei verkkojulkinen, JulkL 6 § 3 kohta) mukaisen tarjouksen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.