Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Liukuvan työajan ohje

ROIDno-2020-3599

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liukuvasta työajasta määrätään Kvtes:n III luvussa Työaika. Liukuva työaika mahdollistaa tehtävien hoitamisen joustavasti niin, että normaalit tehtävien määrien vaihtelut hoituvat viranhaltijan/työntekijän itsensä säätelemänä. Lisäksi liukuva työaika antaa viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisuuden sovittaa normaalit liukuvan työajan sallimat työajan ja vapaa-ajan joustot itsenäisesti.

 

Laaditussa ohjeluonnoksessa keskeisimmät muutokset on tehty lukuun 4 (uuden ohjeen teksti kursiivilla):

Liukuvan työajan tasoittumisjakson pituus, saldorajat ja saldovapaan pitäminen kokonaisina päivinä

Liukuva työaika on tasoittamaton. Säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 40 tuntia (plus-saldo) ja alittua jatkuvasti enintään 10 tuntia (miinus-saldo).

Kertynyttä saldoa voidaan paikallisen sopimuksen mukaan pitää myös kokonaisina päivinä, jos saldo on vähintään (voimassa oleva ohje: +15 tuntia) +22 tuntia ja esimies antaa vapaan pitämiseen luvan. Saldo ei saa mennä miinukselle kyseisen poissaolon johdosta. Vapaata voidaan myöntää enintään yksi työpäivä kerrallaan ja enintään yksi työpäivä kuukaudessa.

Kokonaisen päivän kestävä saldovapaa haetaan työajanseurannan korjauslomakkeella kirjoittamalla ”muuta tiedoksi” – kenttään sana ”saldovapaa” ja päivämäärä(t) sekä liukuvan työajan saldo. Esimerkki: Saldovapaa 16.5 ja 18.5.

Esimiehen tulee seurata alaisensa henkilöstön työajanseurannan saldon kehittymistä suhteessa teetetyn työn määrään. Tämä ja ennakoitu työmäärän kehitys tulee huomioida, kun harkitaan vapaiden myöntämistä. Esimies voi harkintansa mukaan olla myös myöntämättä vapaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä liukuvan työajan ohjeen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että JUKO:n pääluottamusmies halunnee myös tähän liukuvan työajanohjeeseen kirjattavaksi kannanoton vastaavalla tavalla kuin edellisessä pykälässä.

Jukon pääluottamusmies Marko Bohm ilmoitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata seuraava kannanotto:

Rovaniemen kaupungissa on käytössä liukuvan työajan ohje, joka on laadittu 1.6.2012. Sitä päivitettiin paikallisella sopimuksella 10.6.2015 mm. liukumarajojen kasvattamisella ja saldovapaan pitämisellä kokonaisina päivinä.

Esitämme, että ennen kuin  yhteistyötoimikunnan asialistalla 24.11.2020  §56 oleva liukuvan työajan ohje otetaan käyttöön siitä käydään paikalliset neuvottelut pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa.

Yhteistyötoimikunta päätti jättää asian pöydälle. Työnantaja käy pääsopijajärjestöjen kanssa liukuvan työajan ohjeesta neuvottelun ja ohje tuodaan seuraavaan yhteistyötoimikuntaan.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liukuvasta työajasta määrätään Kvtes:n III luvussa (Työaika). Liukuva työaika mahdollistaa tehtävien hoitamisen joustavasti niin, että normaalit tehtävien määrien vaihtelut hoituvat viranhaltijan/työntekijän itsensä säätelemänä. Lisäksi liukuva työaika antaa viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisuuden sovittaa normaalit liukuvan työajan sallimat työajan ja vapaa-ajan joustot itsenäisesti.

Laaditussa ohjeluonnoksessa keskeisimmät muutokset on tehty lukuun 4 (uuden ohjeen teksti kursiivilla):

Liukuvan työajan tasoittumisjakson pituus, saldorajat ja saldovapaan pitäminen kokonaisina päivinä

Liukuva työaika on tasoittamaton. Säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 40 tuntia (plus-saldo) ja alittua jatkuvasti enintään 10 tuntia (miinus-saldo).

Kertynyttä saldoa voidaan paikallisen sopimuksen mukaan pitää myös kokonaisina päivinä, jos saldo on vähintään (aiempi ohje: +15 tuntia) +22 tuntia ja esimies antaa vapaan pitämiseen luvan. Saldo ei saa mennä miinukselle kyseisen poissaolon johdosta. Vapaata voidaan myöntää enintään kolme työpäivää kerrallaan kuukaudessa ja yhteensä enintään kymmenen työpäivää vuodessa. Saldovapaiden pitäminen ei saa aiheuttaa työntekijälle eikä lähityöyhteisölle ylimääräistä työkuormaa.

Kokonaisen päivän kestävä saldovapaa haetaan työajanseurannan korjauslomakkeella kirjoittamalla ”muuta tiedoksi” – kenttään sana ”saldovapaa” ja päivämäärä(t) sekä liukuvan työajan saldo. Esimerkki: Saldovapaa 16.5 ja 18.5.

Esimiehen tulee seurata alaisensa henkilöstön työajanseurannan saldon kehittymistä suhteessa teetetyn työn määrään. Tämä ja ennakoitu työmäärän kehitys tulee huomioida, kun harkitaan vapaiden myöntämistä. Esimies voi harkintansa mukaan olla myös myöntämättä vapaan.

Lisäksi lukuun 5 on tehty keskeinen muutos. Iltapäiväliukuman aikaväli olisi aiemman klo 15-18 asemasta klo 14-18.

Asiasta on käyty yksimielisenä päättynyt paikallisneuvottelu 23.3.2021. Voimassa olevan ohjeen soveltaminen päättyisi suunnitelman mukaan 31.7.2021 ja uuden ohjeen soveltaminen alkaisi 1.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liukuvan työajan ohjeen. Ohje tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.