Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 168 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus / Vartioniemi

ROIDno-2021-1569

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vartioniemessä tilan 698-409-36-43, Koivukangas alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen maanomistajan hakemuksesta. Tekninen lautakunta on päättänyt 28.5.2019 § 74, asemakaavan laatimisesta kaupunginhallituksen 11.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti välittömästi siten, että kaavan laatiminen sekä alueen infra toteutetaan maanomistajan kustannuksella.

Tekninen lautakunta on 18.6.2019 § 86 päättänyt, että asemakaavan laatijaksi hyväksytään Seitap Oy/Tapani Honkanen. Vakituista asumista varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan maankäyttösopimuksella maanomistajalle tai -haltijalle.  Alueen kaavoittamisen kustannuksista vastaa maanomistaja. Mikäli maanomistaja vastaa myös alueen infran rakentamisesta, ei häneltä peritä kehittämismaksua

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.11 – 17.12.2020 välisenä aikana ja maanomistajan kanssa on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus. Neuvottelussa on huomioitu Maankäyttö- ja rakennuslain 91 § ja 91 a §:n mukainen asemakaavan toteuttamisvastuu ja maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sekä maanomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 §:n mukaisesti, jos asemakaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vuoksi loma- tai matkailuhanketta taikka muuta vastaavaa hanketta varten, voidaan kaavaan ottaa määräys, jolla kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen osalta kokonaan tai osittain siirretään maanomistajalle tai -haltijalle. Muutoin asemakaavan toteuttamisvastuu voidaan kaavaan otettavalla määräyksellä siirtää maanomistajalle vain muun yleisen alueen osalta. Ko. asemakaava laaditaan vakituista asumista varten, joten kadun toteuttamisvastuuta ei voida sopimuksella siirtää maanomistajalle. 

Kaupunginhallituksen 12.2.2018  § 46 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa yksityisen maanomistajan omistamalle alueelle laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus samoilla periaatteilla kuin asemakaavamuutosten yhteydessä. Maankäyttösopimus tulee  laatia silloin, kun maanomistajalle osoitetaan asemakaavalla vähintään 500 kem2 rakennusoikeutta, asemakaavalla muodostuu merkittävää kiinteistön arvon muutosta, hanke aiheuttaa kaupungille muita kuin kaavanlaatimiskustannuksia, kaavalla muodostuu rakentamaton tontti tai alueelle on osoitettu kaavan mukaista katualuetta. Maanomistajan kanssa sovitaan kaupungille suoritettavasta maankäyttökorvauksesta, jolla maanomistaja osallistuu yhdyskuntatekniikan rakentamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus määritetään alueen hintatason ja maanomistajan saaman hyödyn ja arvonnousun perusteella. Käytetyn korvausperiaatteen mukaisesti maankäyttösopimuksella sovitaan 50 % korvaus maanarvon noususta, joka käytetään yhdyskuntatekniikan rakentamiseksi alueella.

Sopimuksessa on huomioitu voimassa olevan yleiskaavan mukainen rakennusoikeus sekä viereisen Vartiosaaren asemakaavaa koskevien maankäyttösopimusten mukainen rakennusoikeuden hinnoittelu. Sopimuksessa on sovittu n. 6900 m2 suuruisen viheralueen luovutuksesta osana sopimuskorvausta. Katualue siirtyy kaupungille ilmaisluovutusvelvollisuuden perusteella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistaja, Paikkatieto- ja tonttipalveut/jBjörkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Yhdyskuntatekniikka/Ylinampa