Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus / Vartioniemi

ROIDno-2021-1569

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vartioniemessä tilan 698-409-36-43, Koivukangas alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen maanomistajan hakemuksesta. Tekninen lautakunta on päättänyt 28.5.2019 § 74, asemakaavan laatimisesta kaupunginhallituksen 11.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti välittömästi siten, että kaavan laatiminen sekä alueen infra toteutetaan maanomistajan kustannuksella.

Tekninen lautakunta on 18.6.2019 § 86 päättänyt, että asemakaavan laatijaksi hyväksytään Seitap Oy/Tapani Honkanen. Vakituista asumista varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan maankäyttösopimuksella maanomistajalle tai -haltijalle.  Alueen kaavoittamisen kustannuksista vastaa maanomistaja. Mikäli maanomistaja vastaa myös alueen infran rakentamisesta, ei häneltä peritä kehittämismaksua

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.11 – 17.12.2020 välisenä aikana ja maanomistajan kanssa on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus. Neuvottelussa on huomioitu Maankäyttö- ja rakennuslain 91 § ja 91 a §:n mukainen asemakaavan toteuttamisvastuu ja maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sekä maanomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 §:n mukaisesti, jos asemakaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vuoksi loma- tai matkailuhanketta taikka muuta vastaavaa hanketta varten, voidaan kaavaan ottaa määräys, jolla kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen osalta kokonaan tai osittain siirretään maanomistajalle tai -haltijalle. Muutoin asemakaavan toteuttamisvastuu voidaan kaavaan otettavalla määräyksellä siirtää maanomistajalle vain muun yleisen alueen osalta. Ko. asemakaava laaditaan vakituista asumista varten, joten kadun toteuttamisvastuuta ei voida sopimuksella siirtää maanomistajalle. 

Kaupunginhallituksen 12.2.2018  § 46 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa yksityisen maanomistajan omistamalle alueelle laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus samoilla periaatteilla kuin asemakaavamuutosten yhteydessä. Maankäyttösopimus tulee  laatia silloin, kun maanomistajalle osoitetaan asemakaavalla vähintään 500 kem2 rakennusoikeutta, asemakaavalla muodostuu merkittävää kiinteistön arvon muutosta, hanke aiheuttaa kaupungille muita kuin kaavanlaatimiskustannuksia, kaavalla muodostuu rakentamaton tontti tai alueelle on osoitettu kaavan mukaista katualuetta. Maanomistajan kanssa sovitaan kaupungille suoritettavasta maankäyttökorvauksesta, jolla maanomistaja osallistuu yhdyskuntatekniikan rakentamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus määritetään alueen hintatason ja maanomistajan saaman hyödyn ja arvonnousun perusteella. Käytetyn korvausperiaatteen mukaisesti maankäyttösopimuksella sovitaan 50 % korvaus maanarvon noususta, joka käytetään yhdyskuntatekniikan rakentamiseksi alueella.

Sopimuksessa on huomioitu voimassa olevan yleiskaavan mukainen rakennusoikeus sekä viereisen Vartiosaaren asemakaavaa koskevien maankäyttösopimusten mukainen rakennusoikeuden hinnoittelu. Sopimuksessa on sovittu n. 6900 m2 suuruisen viheralueen luovutuksesta osana sopimuskorvausta. Katualue siirtyy kaupungille ilmaisluovutusvelvollisuuden perusteella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistaja, Paikkatieto- ja tonttipalveut/jBjörkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Yhdyskuntatekniikka/Ylinampa

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.