Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 175 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1.-31.3.2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SEURANTAA KOSKEVAT OHJEET

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ( liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Kuukausittain tehtävä talousraportointi koskee peruskaupunkia ja strategisesti tärkeitä konserniyhtiöitä. Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä    2020    2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 50,8 50,4 -0,4
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 646,6 658,8 12,2
Konsernihallinto 31,8 50,4 18,6
Yhteensä 729,2 759,6 30,4
Sairauspoissaolot (työpv/hlö) 2020 2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 802 819 17
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 15 819 15 281 -538
Konsernihallinto 683 542 -141
Yhteensä 17 304 16 642 -662

 

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti maaliskuussa 25,00 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi liitteessä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset (M€)

Määrärahat

tot. 1-3/2020 tot. 1-3/2021 ta 2021 Käyttö-%
Tarkastuslautakunta 0,05 0,05 0,25 20,91
Kaupunginhallitus 1,05 2,72 -1,38 -196,91
Perusturvalautakunta 54,66 56,47 231,07 24,43
Sivistyslautakunta 32,88 32,17 136,03 23,63
Elinvoimalautakunta 4,92 5,48 20,70 26,41
Ympäristölautakunta 1,66 1,72 6,45 26,69
Määrärahat yhteensä 95,24 98,61 393,12 25,08

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

 tot. 1-3/2020

tot. 1-3/2021 ta 2021
Tilapalvelukeskus -0,52 0,29 -1,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,22 0,36 0

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) tot. 1-3/2020 tot. 1-3/2021 ta 2021
Kaupunginhallitus 0,01 -1,37 0,4
Tilapalvelukeskus 0,58 -0,26 5,0
Sivistyslautakunta 0,00 0,00 0,6
Elivoimalautakunta 0,32 0,43 9,0
Yhteensä 0,91 -1,20 15,0

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma tot 2020 tot 2021 ta 2021
Toimintakate -92,61 -95,13 -382,95
Verotulot 65,51 74,38 270,47
Valtionosuudet 26,30 27,99 114,20
Rahoitustuotot ja -kulut 0,42 0,30 10,92
Vuosikate -0,37 7,54 12,64
Poistot -3,42 -3,47 -14,13
Satunnaiset kulut   -0,06 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä -3,80 4,14 -1,49

 

KÄYTTÖTALOUDEN TARKENTUNEET POIKKEAMAT

Talousarviovuodelle kohdistuvia poikkeamia suhteessa arvioituun on havaittu seuraavasti: 

Vaalien siirtäminen ja äänestysajan muuttuminen 0,10 milj.euroa, Alakorkalon koulun pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät toimet 2,00 milj.euroa, rakennusten purkukulut 0,20 milj.euroa, Muurolan tekniikan eriyttäminen 0,30 milj.euroa, Kairatien muutoskustannukset 0,55 milj,euroa, MM-ralli 0,30 milj.euroa, Koronasidonnaiset kustannukset (mm. laboratoriopalvelut) 2,06 milj.euroa ja varhaiskasvatuksen lisäryhmät 0,40 milj.euroa, Napapiirin yläasteen tilaelementti 0,10 milj.euroa, uimahallin kunnallistekniikan siirtokustannuslasku (NeVe) 0,55 milj. euroa. Kaikki poikkeamat vuositasolla yhteensä 6,11 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustulot sisältävät varauksen myyntitulojen kasvattamisesta kuluvalle vuodelle n. 3,8 milj.euroa vuoden 2020 toteutuneisiin tuloihin verrattuna. Poistojen osalta kirjattavaksi tulee Keltakankaan taseen alaskirjaus 0,25 milj.euroa.

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle oli 112,0 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökseen on haettu muutosta ja muutoshakemus on valmisteltu koulutuspalveluissa. Muutoksen vaikutus päätettyyn valtionosuuteen olisi 1,77 milj,euroa ja muutoksen johdosta valtionosuudet olisivat n. 113,77 milj,euroa.

Veroennuste on päivitetty kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriön joulukuun ennusteiden pohjalta ja kuluvan vuoden 1.veroennusteen mukaan verotuloja kertyisi yhteensä 277,9 milj.euroa, Verotuloennusteisiin liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta ja kevään aikana saadaan parempaa kuvaa kuluvan vuoden verotulojen todellisesta kehityksestä. 

VALMISTELIJOIDEN ESITYS

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. 

Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista sekä merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan toimielimille, että toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.