Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Virka- ja työvapaaohje

ROIDno-2020-3598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

- Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.

- Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.

- Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee virka- ja työvapaaohjeen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli virka- ja työvapaaohjeen ja totesi, että muutokset edelliseen ohjeeseen ovat joko punaisella kirjoitettuina tai yliviivattuina. Ohjeessa on myös selkiytetty termejä.

Jukon pääluottamusmies Marko Bohm ilmoitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata seuraava kannanotto:

Rovaniemen kaupungissa on voimassa vuodelta 2014 virkavapauden ja työloman myöntämisen periaatteet. Nyt niitä ollaan päivittämässä virka- ja työvapaaohjeistukseksi 1.12.2020 alkaen. Kuitenkaan asiasta ei ole käyty neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa, joten henkilöstön edustajat esittävät yhteistyötoimikunnalle, että asia tuodaan uudelleen yhteistyötoimikuntaan sen jälkeen kun asiasta on käyty neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa.

 

Yhteistyötoimikunta kävi asiasta keskustelua ja päätti jättää asian pöydälle. Työnantaja käy henkilöstön edustajien kanssa neuvottelun virka- ja työvapaapohjeesta ja ohje tuodaan seuraavaan yhteistyötoimikuntaan.

 

 

Rauni Jokelainen ja Jukka Ylinampa poistuivat tämän pykälän käsitteleyn aikana klo 13.45.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

- Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.

- Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.

- Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

Asiasta käydään paikallisneuvottelu 23.3.2021 kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asian ja kävi läpi keskeiset muutokset.

Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedoksi.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöyksikössä on valmisteltu päivitys virka- ja työvapaaohjeeseen. Kaupungin johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt ohjeluonnosta.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavat linjaukset:

  • Kaupunki ei myönnä virka- tai työvapaata toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen perusteella.
  • Muun henkilökohtaisen syyn perusteella virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään kolme kuukautta, mikäli virka- ja työvapaan myöntäminen ei aiheuta ongelmia töiden järjestämisessä.
  • Siirryttäessä kaupungin organisaation sisällä toiseen vakituiseen virka- ja työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan myöntää esimiehen harkinnan perusteella enintään koeajaksi. Henkilön siirtyessä kaupungin organisaation sisällä toiseen määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen virka- ja työvapaata voidaan esimiehen harkinnan perusteella myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.
     

Asiasta on käyty paikallisneuvottelu 23.3.2021 kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virka- ja työvapaaohjeen. Ohje tulee voimaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Marjo Hettula

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.